Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 268
วันที่ประกาศ : 2017-10-12
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด สามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวัน เวลา ราชการ)
... นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ทันตามกำหนด โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค.2561 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร
กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จะประกาศรายชื่อผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้ที่ลงทะเบียนได้รับทราบ ภายในวันที่ 5 เดือนธันวาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 111, 112 ในวัน และเวลาราชการ