ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7, 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 314 วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7, 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
--------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7, 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 8 โครงการ ตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณทั้งสิ้น 6,657,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคากลางทั้งสิ้น 7,249,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลและจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอ ลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น คู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ .. 30 มีนาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยพร้อมกันที่กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เวลา 10.00 น. และกำหนดรับฟัง คำชี้แจงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น จะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลตำบลอุโมงค์ และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 983234 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
(นายขยัน วิพรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์