Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ผลการประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (3) ประกาศ (2018-04-23)
 • รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (64) ประกาศ (2018-03-16)
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ลดปัญหาหมอกควัน เริ่ม 20 ก.พ.61 - 20 เม.ย. 61 ฝ่าฝืนช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี ผู้อ่าน (78) ประกาศ (2018-02-12)
 • ตารางจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (121) ประกาศ (2017-12-07)
 • รางวัลพระปกเกล้า...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ ผู้อ่าน (151) ประกาศ (2017-11-07)
 • ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้อ่าน (153) ประกาศ (2017-10-12)
 • งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๕ ผู้อ่าน (209) ประกาศ (2017-10-07)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน (69) ประกาศ (0000-00-00)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง ผู้อ่าน (108) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (148) ประกาศ (2018-02-05)
 • ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (181) ประกาศ (2017-11-21)
 • รับสมัครผู้มีประสบการณ์ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (204) ประกาศ (2017-05-17)
 • รับโอนตำแหน่งพนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (310) ประกาศ (2017-05-17)
 • ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้อ่าน (261) ประกาศ (2017-03-14)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน (2) ประกาศ (2018-04-19)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (8) ประกาศ (2018-04-11)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (32) ประกาศ (2018-03-29)
 • ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง้สริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2, 7, 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (68) ประกาศ (2016-11-01)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ผู้อ่าน (46) ประกาศ (2018-03-16)
 • ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (65) ประกาศ (2018-03-05)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (63) ประกาศ (2018-01-08)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (25) ประกาศ (2018-04-11)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (155) ประกาศ (2018-03-02)
 • ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน (137) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (181) ประกาศ (2018-02-12)
 • ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (240) ประกาศ (2018-01-25)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน (187) ประกาศ (2018-01-23)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (205) ประกาศ (2018-01-09)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารการเงิน
 • ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน (15) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม 2561 ผู้อ่าน (16) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน (16) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (63) ประกาศ (2018-03-06)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (77) ประกาศ (2018-02-05)
 • ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (85) ประกาศ (2018-01-12)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (92) ประกาศ (2018-01-08)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • คอรัปชั่น
 • ทำไม CLC ถึงไม่ดัง??
 • ทำไม CLC ถึงไม่ดัง??
 • Jurassic Park นำเอาภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตมาสร้างเป็นเกม
 • แนะนำการบำบัดน้ำควรเติมคลอรีนในน้ำบาดาลเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำก่อนนำมาใช้
 • English for you download
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php
  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  8 คน
  เดือนนี้
  551 คน
  ปีนี้
  2,759 คน
  ทั้งหมด
  67,822 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader