Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (5) ประกาศ (2018-03-16)
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ลดปัญหาหมอกควัน เริ่ม 20 ก.พ.61 - 20 เม.ย. 61 ฝ่าฝืนช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี ผู้อ่าน (37) ประกาศ (2018-02-12)
 • ตารางจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (75) ประกาศ (2017-12-07)
 • รางวัลพระปกเกล้า...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ ผู้อ่าน (100) ประกาศ (2017-11-07)
 • ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้อ่าน (106) ประกาศ (2017-10-12)
 • งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๕ ผู้อ่าน (164) ประกาศ (2017-10-07)
 • สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ราชการ คือ หมายเลข ... ผู้อ่าน (145) ประกาศ (0000-00-00)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน (24) ประกาศ (0000-00-00)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง ผู้อ่าน (57) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (97) ประกาศ (2018-02-05)
 • ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (125) ประกาศ (2017-11-21)
 • รับสมัครผู้มีประสบการณ์ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (157) ประกาศ (2017-05-17)
 • รับโอนตำแหน่งพนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (266) ประกาศ (2017-05-17)
 • ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้อ่าน (213) ประกาศ (2017-03-14)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ผู้อ่าน (2) ประกาศ (2018-03-16)
 • ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (28) ประกาศ (2018-03-05)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (29) ประกาศ (2018-01-08)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (31) ประกาศ (2017-12-22)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (29) ประกาศ (2017-12-19)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณ หมู่ที่ 4,6,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (29) ประกาศ (2017-12-14)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์เกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (29) ประกาศ (2017-12-08)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (63) ประกาศ (2018-03-02)
 • ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน (56) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (99) ประกาศ (2018-02-12)
 • ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (156) ประกาศ (2018-01-25)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน (112) ประกาศ (2018-01-23)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (130) ประกาศ (2018-01-09)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน (119) ประกาศ (2018-01-09)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารการเงิน
 • ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (27) ประกาศ (2018-03-06)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (39) ประกาศ (2018-02-05)
 • ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (46) ประกาศ (2018-01-12)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (53) ประกาศ (2018-01-08)
 • งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (90) ประกาศ (2017-12-06)
 • ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560 ผู้อ่าน (85) ประกาศ (2017-11-03)
 • ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้อ่าน (77) ประกาศ (2017-10-19)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • แนะนำการบำบัดน้ำควรเติมคลอรีนในน้ำบาดาลเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำก่อนนำมาใช้
 • English for you download
 • การออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • วัดราษฏร์บูรณะเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือประจำปี2561เทศกาลวันตรุษจีนวันที่1-18ก.พ.2561
 • ???? ???? ????????????ขออนุญาตนะคับ จำหน่ายเห็ดหลินจือแห้ง จากฟาร์ม
 • ขอเชิญร่วมสร้างพระสีวลีถวาย89วัดองค์ที่26รอบที่2วัดใหม่ยายแป้น
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php
  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  4 คน
  เดือนนี้
  369 คน
  ปีนี้
  1,935 คน
  ทั้งหมด
  66,998 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader