Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • รางวัลพระปกเกล้า...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ ผู้อ่าน (17) ประกาศ (2017-11-07)
 • ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้อ่าน (22) ประกาศ (2017-10-12)
 • งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๕ ผู้อ่าน (60) ประกาศ (2017-10-07)
 • สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ราชการ คือ หมายเลข ... ผู้อ่าน (64) ประกาศ (0000-00-00)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน โดยการคัดเลือก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้อ่าน (123) ประกาศ (2017-02-01)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้อ่าน (188) ประกาศ (2016-11-15)
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี " จุดเทียนถวายความอาลัย" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 19.19 น.เป็นต้นไป ณ เวทีกลางน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึ ผู้อ่าน (170) ประกาศ (2016-11-04)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (27) ประกาศ (2017-11-21)
 • รับสมัครผู้มีประสบการณ์ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (81) ประกาศ (2017-05-17)
 • รับโอนตำแหน่งพนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (172) ประกาศ (2017-05-17)
 • ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้อ่าน (130) ประกาศ (2017-03-14)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้อ่าน (119) ประกาศ (2017-03-07)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้อ่าน (263) ประกาศ (2017-02-06)
 • รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้อ่าน (219) ประกาศ (2017-01-10)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • เทศบาลตำบลอุถโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (159) ประกาศ (2017-08-22)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หน้าวัดป่าลาน หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (32) ประกาศ (2017-06-09)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (25) ประกาศ (2017-05-30)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างก่อสร้างโรงน้ำดื่มชุมชน บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (25) ประกาศ (2017-05-03)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (25) ประกาศ (2017-05-17)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสุสาน บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (25) ประกาศ (2017-05-29)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (24) ประกาศ (2017-04-21)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕60 ผู้อ่าน (60) ประกาศ (2017-10-12)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน (68) ประกาศ (2017-09-22)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน (77) ประกาศ (2017-09-13)
 • เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน (93) ประกาศ (2017-09-01)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕60 วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60 ผู้อ่าน (114) ประกาศ (2017-07-31)
 • เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน (120) ประกาศ (2017-07-27)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน (108) ประกาศ (2017-06-09)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารการเงิน
 • งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (2) ประกาศ (2017-12-06)
 • ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560 ผู้อ่าน (15) ประกาศ (2017-11-03)
 • ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้อ่าน (17) ประกาศ (2017-10-19)
 • รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้อ่าน (17) ประกาศ (2017-10-19)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้อ่าน (41) ประกาศ (2017-09-04)
 • ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 ผู้อ่าน (55) ประกาศ (2017-08-04)
 • ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 ผู้อ่าน (47) ประกาศ (2017-07-07)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • ขอเชิญร่วมสร้างพระสีวลีถวาย89วัดองค์ที่26รอบที่2วัดใหม่ยายแป้น
 • ต้นไม้ล้ม
 • ถุงขยะ ถุงดำ
 • ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต เทศบาล
 • [[PDF]] หนังสือสอบ นายช่างโยธา กทม.
 • ขอชื่นชมค่ะ
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php
  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  30 คน
  เดือนนี้
  248 คน
  ปีนี้
  8,145 คน
  ทั้งหมด
  64,551 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader