สำนักปลัด

นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลเทศบาล

ฝ่ายธุรการ

นางสาวรัชนี ศรีธิหล้า
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ว่าง
ว่าง

นายเอกชัย บุรีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.เอกอาภรณ์ สุริยะเจริญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสมศรี เมธา
นักการ

นางอรทัย สุวรรณา
นักการ

นายอดิศัย โพธิ
พนักงานขับรถยนต์

นายจำรัส ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไปฝ่ายอำนวยการ

นายพนัส สาริกา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ส.ต.สมพร สุยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ ขว้างจิตต์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ว่าง
ว่าง

ว่าง
ว่าง

ว่าง
ว่างฝ่ายปกครอง

ว่าง
ว่าง

สิบเอกทรรศพงษ์ ธรรมชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นางฉวีวรรณ สุทธิ
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน

นายเชาว์ ตาใจ
พนักงานขับรถยนต์


นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายทองดี อุโมงค์มี
พนักงานขับรถยนต์

นายพิศิษฐ์ สุวรรณยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธีระพร กิ่งอุโมงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิทยา จิตหัตถะ
พนักงานดับเพลิง