สำนักปลัด

นายเรวัต ตันตรา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชนี ศรีธิหล้า
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายพนัส สาริกา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายธุรการ

นางสาวรัชนี ศรีธิหล้า
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ว่าง
 

นายเอกชัย บุรีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

ว่าง

นางอรทัย สุวรรณา
นักการ

นายอดิศัย โพธิ
พนักงานขับรถยนต์

นายจำรัส ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

นายพนัส สาริกา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจุฑามาศ หวลอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณฐพล ผาทอง
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเชาวนี สุริยะคำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส.ต.สมพร สุยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

น.ส.นันทวรรณ เอ็นเมืองเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าง

ฝ่ายปกครอง

ว่าง

สิบเอกทรรศพงษ์ ธรรมชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นางฉวีวรรณ สุทธิ
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน

นายเชาว์ ตาใจ
พนักงานขับรถยนต์


นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายทองดี อุโมงค์มี
พนักงานขับรถยนต์

นายพิศิษฐ์ สุวรรณยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธีระพร กิ่งอุโมงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิทยา จิตหัตถะ
พนักงานดับเพลิง