Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  

 

โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์

ข้าราชการการเมือง    

นายขยัน  วิพรหมชัย
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์นางอรวรรณ  ขว้างจิตต์
รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์


นายบานเรือง  อุตรศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์


นายเจริญ  เป็งวัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์


นายศุภชัย  วงค์สถาน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
     
     
     

ข้าราชการฝ่ายประจำ

   


นายสมศักดิ์  สุริยะเจริญ
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
     


นางสาวจันทร์เพ็ญ อินต๊ะปวง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชไมพร สุชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอรุณ  น้อยเสงี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวิโรจน์ นิไทรโยค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางเรณู  มีปาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผอ.ร.ร.เทศบาลอุโมงค์