Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  
 คลังความรู้เพื่อนพนักงาน

ประเภท : แสดงตั้งแต่ : ถึง :
เรื่อง ประกาศโดย วันที่ประกาศ
รายงานโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน " รุ่นที่ 18 สมพร สุยะ 2018-02-07
คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาล สมพร สุยะ 2018-10-01
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมพร สุยะ 0000-00-00
บันทึกข้อตกลง (MOU)การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตของจังหวัดลำพูน สมพร สุยะ 2017-02-20
สรุปอบรมผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข (care manager) วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 0000-00-00
รายงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบจำแนกตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบบแท่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รัชนี ศรีธิหล้า 2016-01-29
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน รัชนี ศรีธิหล้า 2015-03-01
ความรู้จากการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัชนี ศรีธิหล้า 2013-07-05
ความรู้จากการเข้าประชุมโครงการคาร์บอนฟุตปริ้นท์ รัชนี ศรีธิหล้า 2013-04-02
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี พ.ศ.2556 รัชนี ศรีธิหล้า 0000-00-00
ความรู้จากการเข้ารับอบรมตามโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 12 รัชนี ศรีธิหล้า 2013-03-18
ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว รัชนี ศรีธิหล้า 2013-02-26
ความรู้จาก หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รัชนี ศรีธิหล้า 2013-01-24
รายงานผลการเข้าประชุมสัมมนา โครงการการประชุมสัมมนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รัชนี ศรีธิหล้า 2012-12-14
ความรู้จากการเข้าอบรมสัมมนาการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) รัชนี ศรีธิหล้า 2012-11-21
จำนวนรายการ : 15 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า : 1