Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3
 
 
 


Notice: Use of undefined constant tfind - assumed 'tfind' in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmprize.php on line 363

Notice: Undefined index: tfind in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmprize.php on line 363

Notice: Undefined index: Page in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmprize.php on line 374

Notice: Undefined index: Page in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmprize.php on line 375
ชื่อรางวัล วันที่รับรางวัล เอกสาร รูป อัลบั้ม
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2547 2004-09-05
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2552 2009-08-27
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่รางวัล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 4 2009-06-07
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่รางวัล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5 2010-06-20
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2553 2010-10-28
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒธรรม ประจำปี 2554 2011-10-25
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น(ภาคเหนือ)ระยะที่ 2 ปี 2555 2012-07-26
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับดีเด่น 2011-12-22
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว 2011-03-24
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2548 2012-09-05
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2549 2006-08-24
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลกิจกรรมดีเด่นหัวข้อรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ และ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 3 2008-05-25
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อเนื่อง ประเภท เทศบาลประจำปี 2551 2008-07-11
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาผู้นำเผชิญวิกฤตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2009-12-16
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลชมเชยเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ภาคเหนือ) 2012-02-09
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาผู้นำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2012-05-31
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลที่ 2 ประเภทเทศบาล โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2546 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2550 (เทศบาลขนาดกลาง) 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประจำปี 2554 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551 2008-06-26
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ปี 2555 2012-12-04
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ทางวัฒนธรรม 2013-04-01
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )ประจำปี 2560 2017-11-12
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัล "การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ" ระดับดี โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (Thailand Public Service Awards ๒๐๑๖) 2016-10-20
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
" กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ " รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559 2016-03-16
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ทต.อุโมงค์ เทศบาลต้นแบบตำบลพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 2018-02-02
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเชียวชาญเฉพาะ “มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” และใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 2018-03-03
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาต้นไม้ " รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี " 2018-06-28
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 2018-10-25
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น 2018-10-18
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )รางวัล " พระปกเกล้าทองคำ " ประจำปี 2561 2018-11-10
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ดีเด่นระดับจังหวัด 2019-01-11
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม

   

 
 
 
 
frmlegal.php
 
 วันนี้
20 คน
เดือนนี้
442 คน
ปีนี้
442 คน
ทั้งหมด
81,007 คน
     
จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader