Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  

 

บุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์์

     

สมศักดิ์ สุริยะเจริญ
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์สำนักปลัดนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฝ่ายธุรการรัชนี ศรีธิหล้า

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

รัชนี ศรีธิหล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เอกชัย บุรีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

เอกอาภรณ์ สุริยะเจริญ
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป

วราภรณ์ ขว้างจิตต์
ผช.บุคลากร

สมศรี เมทา
นักการ

อรทัย สุวรรณา
นักการ

บุญเลิศ โท๊ะศรี
ภารโรง

อดิศัย โพธิ
พนักงานขับรถยนต์

จำรัส ศรีสวัสดิ์
คนสวน

   
 

ฝ่ายอำนวยการ

พนัส สาริกา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 


นิติกร

 

 

นายกฤตกร จินดาสถาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สมพร สุยะ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

ธีระพร กิ่งอุโมงค์
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกัน

 
กองสวัสดิการและสังคม
 
 

ฤทัยรัตน์ ขัดริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 

ขวัญนภา ยาจันทร์
นักพัฒนาชุมชน

รัตนา ปันจุติ
นักพัฒนาชุมชน


สุทธิพงษ์ พรมเสน
ผช.นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

ฝ่ายปกครอง

เอรวัตร ลังกาพินธุ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

ทรรศพงษ์ ธรรมชาติ
จพง.ป้องกันฯ

เสกสรร ศรีวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

ฉวีวรรณ สุทธิ
เจ้าพนักงานทะเบียนพิศิษฐ์ สุวรรณยศ
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ


ธีระพร กิ่งอุโมงค์
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

เชาว์ ตาใจ
พนักงานขับรถยนต์

 

วิทยา จิตหัตถะ
พนักงานดับเพลิง

 

ทองดี อุโมงค์มี
พนักงานขับรถยนต

 

 


พนักงานดับเพลิง

 

 

 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน

สมศักดิ์ สุริยะเจริญ
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

 
 

ศิริขวัญ แก้วใจ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 
 

กองคลัง

ชไมพร  สุชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ปัญญา เขียมสุวรรณ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

นารี  นพบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศุภกันยา  อิฐรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นงคราญ  โกนสัก เจ้าหน้าที่ธุรการ

   
 
ฝ่ายพัฒนารายได้และ
แผนที่ภาษี
 
 

วันทนีย์  อุดอุโมงค์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี

 

ชลดา  กันทะอุโมงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

วทัยพรรณ  เงาเลิศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เกรียงไกร  นันตา
นายช่างโยธา  

นงลักษณ์  จวรรณเกษร
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สายัณห์  สารลิขิต
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

งานธุรการ

ปัญญา เขียมสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 
 


ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 
 

กองช่าง


ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
ฝ่ายสุขาภิบาลและ
การโยธา
 
 


หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและการโยธา

 

นิคม แก้วกองเครือ
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

จรินทร์ ตันแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

สุวัฒน์  กันทะอุโมงค์
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นราศักดิ์  เลิศฤดี
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นิรุตติ์  มาภาพ
ผช.นายช่างไฟฟ้า

ยรรยง มะโนคำ
พนักงานขับรถ

ประดิษฐ์  กาละคำ
คนสวน

 
 
ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
 
 


อุมาอร  โปธิยา
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและการโยธา
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 


วิศวกรโยธา


วิศวกรโยธา

อรรถพล  ขว้างจิตต์
สถาปนิก

 

งานธุรการ

ผ่องศรี  สายอุดมสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

กองสาธารณสุข

เรณู  มีปาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 

เรณู  มีปาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯรักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

ศิริพันธ์ ตาวารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

ดร  สิงห์แก้วเจริญ
คนสวน

ทิวากร  ญาณะศร
คนสวน

 

 

 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
 


ชญานันท์  พงศ์ทิวาพรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 


นิตยา ปาระโมงค์
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

บันเทิง  มงคล
พนักงานขับรถยนต์

 

งานธุรการ

เพลินจิตต์ สังขพนัส
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

กองการศึกษา

วิโรจน์  นิไทรโยค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ฝ่ายแผนงาน
และโครงการ

ปานทิพย์  นาคช่วย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

 

ฝ่ายบริหารและ
ส่งเสริมการศึกษาฯ

พรทิพย์  ไชยะพอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารและส่งเสริมการศึกษาฯ

ปิ่นนภา  ปวนกาศ
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศิรัญญา พนมศรี
ผช.นักวิชาการศึกษา

วีระศักดิ์  นาระตะ
ผช. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานโรงเรียน

วิโรจน์  นิไทรโยค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลอุโมงค์
 
 

เบญจมาศ  ม้าเจริญตระกูล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ณัฐกานต์ เตชะศิรินุกูล
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

จรรยา  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

ทุเรียน  บุญประเสริฐ
นักการ

 

ศรายุทธ  สุรินธรรม
ภารโรง

 
โรงเรียนเทสบาล
บ้านอุโมงค์ 1
 
 

สราวุธ สมอินสอน
           ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1

 

จรีรัตน์ สินธุบุญ
ครู

ดรุณี  ศิริต๊ะ
ครู

ภณัฐภิฌา
ครู

นิภาพร คำโพธิ์
ครู

พรทิพย์  แก้วกิติ
ผู้ดูแลเด็ก

ยอดขวัญ ทองเล่ม
ครูผู้ช่วย

รัชนี  ทองจร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

วศินี แก้วยะ
ครูผู้ช่วย

ชณาธิป อินทร์ใจ
ครูผู้ช่วย

   

นายนิกร ตาเจริญ
ภารโรง