Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  
 ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์

แสดงตั้งแต่ : ถึง :
หัวข้อกิจกรรม
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2557
วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
อบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี ๒๕๕๖
เรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
โครงการ ฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี พ.ศ.2556
โครงการงานวันสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลอุโมงค์
โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ
โครงการวันแม่แห่งชาติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘1 พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕6
โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสำคัญ (วันไหว้ครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
กิจกรรมรับคณะดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โครงการสร้างสังคมที่ห่วงใย สานสามวัยที่ผูกพัน
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ(เว็บไซด์) เทศบาลตำบลอุโมงค์
โครงการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๕๖
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเยาวชน ทต.นาทราย
ต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ต้อนรับคณะดูงานจาก ททท.เชียงใหม่ ดูงาน
ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี พ.ศ.2556
ต้อนรับคณะดูงานจาก เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
โครงการชุมชนสีเขียว(Low Carbon) นำร่อง
จำนวนรายการ : 30 รายการ