งานเลือกตั้ง

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
1543 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 243 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2562
1544 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 241 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2562
1545 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 ผู้อ่าน 269 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2562