ข่าวเด่น

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
1943 ... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้อ่าน 181 สมพร สุยะ 15 กันยายน 2563
1929 เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ที่มีผลการดำเนินความปลอดภัยทางถนน ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 1 กันยายน 2563
1932 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับประกาศเกียรติคุณตำบลต้นแบบ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผู้อ่าน 163 สมพร สุยะ 1 กันยายน 2563
1934 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อ่าน 454 สมพร สุยะ 1 กันยายน 2563
1927 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ผู้อ่าน 121 สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2563
1917 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้อ่าน 91 สมพร สุยะ 7 สิงหาคม 2563
1915 ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) ผู้อ่าน 217 สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2563
1916 ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 248 สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2563
1911 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ผู้อ่าน 570 สมพร สุยะ 17 กรกฎาคม 2563
1907 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี” ผู้อ่าน 208 สมพร สุยะ 10 กรกฎาคม 2563
1904 ... ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ผู้อ่าน 214 สมพร สุยะ 9 กรกฎาคม 2563
1903 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา ผู้อ่าน 76 สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2563
1901 ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ “ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับกลาง ” ผู้อ่าน 143 สมพร สุยะ 2 กรกฎาคม 2563
1902 ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ “ผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับกลาง ” ผู้อ่าน 134 สมพร สุยะ 2 กรกฎาคม 2563
1898 อุโมงค์เพ(ร)าะรัก ปลูกผักกินเอง ผู้อ่าน 81 สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2563
1897 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 335 สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2563
1893 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ผู้อ่าน 737 สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2563
1892 ... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19 ) ตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน Covid- ผู้อ่าน 238 สมพร สุยะ 28 พฤษภาคม 2563
1891 ...เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม ผู้อ่าน 75 สมพร สุยะ 27 พฤษภาคม 2563
1881 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ นำเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ผู้อ่าน 135 สมพร สุยะ 30 เมษายน 2563
1880 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับมอบหน้ากากอนามัย 5 ร้อยชิ้น จากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริโต - เลย์) แจก จนท.ปฏิบัติงาน ลดติดเชื้อโควิด-19 ผู้อ่าน 323 สมพร สุยะ 29 เมษายน 2563
1878 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รวมพลัง จัดทำถุงยังชีพ บรรเทาความเดือนร้อน ส่งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ผู้อ่าน 379 สมพร สุยะ 17 เมษายน 2563
1874 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (ตลาดกลางป่าเห็ว) ผู้อ่าน 59 สมพร สุยะ 1 เมษายน 2563
1872 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ผู้อ่าน 310 สมพร สุยะ 25 มีนาคม 2563
1868 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 202 สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2563
1871 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมด่วน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการดำเนินงาน ผู้อ่าน 141 สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2563
1867 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 345 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2563
1866 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนเปลี่ยนโลก ผู้อ่าน 251 สมพร สุยะ 12 มีนาคม 2563
1865 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์ ผู้อ่าน 245 สมพร สุยะ 11 มีนาคม 2563
1860 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 10 มีนาคม 2563
1856 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ผู้อ่าน 20 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2563
1849 ... พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม“หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 323 สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1847 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ผู้อ่าน 293 สมพร สุยะ 24 กุมภาพันธ์ 2563
1846 .. โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้อ่าน 293 สมพร สุยะ 21 กุมภาพันธ์ 2563
1845 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน ผู้อ่าน 272 สมพร สุยะ 17 กุมภาพันธ์ 2563
1844 เปิดค่าย "คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา" ผู้อ่าน 278 สมพร สุยะ 13 กุมภาพันธ์ 2563
1843 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้อ่าน 278 สมพร สุยะ 12 กุมภาพันธ์ 2563
1837 ต้อนรับอธิบดีกรมประมง “นายมีศักดิ์ ภักดีคง” ผู้อ่าน 277 สมพร สุยะ 5 กุมภาพันธ์ 2563
1840 ต้อนรับคณะผู้บริหาร “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ผู้อ่าน 293 สมพร สุยะ 5 กุมภาพันธ์ 2563
1836 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานที่ว่าง ผู้อ่าน 529 สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2563
1841 รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้อ่าน 381 สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2563
1833 ต้อนรับคณะดูงานนักศึกษาหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง” ผู้อ่าน 281 สมพร สุยะ 30 มกราคม 2563
1832 ต้อนรับคณะดูงานนักศึกษาหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง” ผู้อ่าน 332 สมพร สุยะ 29 มกราคม 2563
1828 จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตจังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 548 สมพร สุยะ 25 มกราคม 2563
1826 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สมอแข จ.พิษณุโลก ผู้อ่าน 304 สมพร สุยะ 24 มกราคม 2563
1823 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.คลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อ่าน 253 สมพร สุยะ 18 มกราคม 2563
1824 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อ่าน 310 สมพร สุยะ 18 มกราคม 2563
1822 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่นที่ ๖ ) ผู้อ่าน 263 สมพร สุยะ 16 มกราคม 2563
1821 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ่าน 275 สมพร สุยะ 15 มกราคม 2563
1820 ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ผู้อ่าน 291 สมพร สุยะ 14 มกราคม 2563
1819 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้อ่าน 305 สมพร สุยะ 11 มกราคม 2563
1695 “ ANTI-CORRUPTION ”ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2563
1818 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่น ๕ ) ผู้อ่าน 271 สมพร สุยะ 9 มกราคม 2563
1814 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๔๖๓ ผู้อ่าน 375 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2563
1813 ทำบุญอาคารหลังใหม่ ( หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ) ผู้อ่าน 488 สมพร สุยะ 6 มกราคม 2563
1810 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ผู้อ่าน 103 สมพร สุยะ 3 มกราคม 2563
1807 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่น ๔ ) ผู้อ่าน 79 สมพร สุยะ 25 ธันวาคม 2562
1806 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ผู้อ่าน 331 สมพร สุยะ 25 ธันวาคม 2562
1802 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บางม่วง จ.นครสวรรค์ ผู้อ่าน 266 สมพร สุยะ 24 ธันวาคม 2562
1803 ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อ่าน 318 สมพร สุยะ 24 ธันวาคม 2562
1800 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองคูคต จ.ปทุมธานี ผู้อ่าน 282 สมพร สุยะ 23 ธันวาคม 2562
1799 ... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ผู้อ่าน 386 สมพร สุยะ 20 ธันวาคม 2562
1798 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ผู้อ่าน 260 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2562
1796 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ "เวทีเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ " ผู้อ่าน 283 สมพร สุยะ 17 ธันวาคม 2562
1792 งาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง- ไส้อั่วหละปูน” เที่ยวลำพูนคลายหนาวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผู้อ่าน 245 สมพร สุยะ 12 ธันวาคม 2562
1790 ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ผู้อ่าน 84 สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2562
1788 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ผู้อ่าน 323 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2562
1786 ประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ผู้อ่าน 290 สมพร สุยะ 3 ธันวาคม 2562
1787 .... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย และการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ผู้อ่าน 303 สมพร สุยะ 3 ธันวาคม 2562
1784 .... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม " วันพ่อแห่งชาติ " ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้อ่าน 424 สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2562
1785 ... อบอุ่น…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับชำนาญงาน คนใหม่ มีรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี ผู้อ่าน 356 สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2562
1783 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ผู้อ่าน 84 สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2562
1781 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้อ่าน 334 สมพร สุยะ 25 พฤศจิกายน 2562
1779 สโมสรโรตารี่ชิตะ (ประเทศญี่ปุ่น) เยี่ยม ทต.อุโมงค์ จ.ลำพูน ผู้อ่าน 349 สมพร สุยะ 22 พฤศจิกายน 2562
1777 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ผู้อ่าน 333 สมพร สุยะ 21 พฤศจิกายน 2562
1775 งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๗ ผู้อ่าน 551 สมพร สุยะ 14 พฤศจิกายน 2562
1770 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 348 สมพร สุยะ 13 พฤศจิกายน 2562
1774 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่สังคม ชุมชน ผู้อ่าน 390 สมพร สุยะ 13 พฤศจิกายน 2562
1768 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 139 สมพร สุยะ 8 พฤศจิกายน 2562
1766 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 2563 ผู้อ่าน 360 สมพร สุยะ 5 พฤศจิกายน 2562
1764 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 359 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2562
1761 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้อ่าน 353 สมพร สุยะ 31 ตุลาคม 2562
1754 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้อ่าน 111 สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2562
1756 ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้อ่าน 811 สมพร สุยะ 21 ตุลาคม 2562
1750 ... พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ กว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ผู้อ่าน 104 สมพร สุยะ 14 ตุลาคม 2562
1748 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ผู้อ่าน 87 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2562
1749 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้อ่าน 94 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2562
1747 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 366 สมพร สุยะ 4 ตุลาคม 2562
1746 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดเชตวันหนองหมู จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2562 สืบสานประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.ณ มณฑปพระพุทธบ ผู้อ่าน 1436 สมพร สุยะ 3 ตุลาคม 2562
1744 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการพัฒนางานตัดแต่ง ฟื้นฟูดูแลต้นขี้เหล็กริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106 ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 19 กันยายน 2562
1743 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 9 กันยายน 2562
1742 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สารภี จ.นครราชสีมา ผู้อ่าน 30 สมพร สุยะ 4 กันยายน 2562
1741 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ “ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 3 กันยายน 2562
1709 จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ผู้อ่าน 57 สมพร สุยะ 31 สิงหาคม 2562
1732 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ "สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี ด้วยกีฬา " ผู้อ่าน 146 สมพร สุยะ 30 สิงหาคม 2562
1708 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2562
1729 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก ตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา " วัดสีเขียว" ผู้อ่าน 573 สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2562
1728 สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,200,000 พัฒนาตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 254 สมพร สุยะ 26 สิงหาคม 2562
1726 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้อ่าน 166 สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2562
1727 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้อ่าน 101 สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2562
1724 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม ผู้อ่าน 349 สมพร สุยะ 22 สิงหาคม 2562
1722 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.ปัตตานี จ.ปัตตานี ผู้อ่าน 146 สมพร สุยะ 21 สิงหาคม 2562
1719 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป ส่งผลผลิตทางการเกษตร เข้าร่วมประกวดตามโครงการ “วันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ตำบลอุโมงค์” ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 510 สมพร สุยะ 18 สิงหาคม 2562
1716 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สภาฯ รับหลักการผ่านงบประมาณ 116,200,000 .- บาท ผู้อ่าน 44 สมพร สุยะ 13 สิงหาคม 2562
1714 พสกนิกรตำบลอุโมงค์ พร้อมใจประกอบพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ผู้อ่าน 21 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2562
1715 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล มอบโล่แม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 30 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2562
1713 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “พุทธยุวชน” (หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ) ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ทั้งชุมชน วัด และสถาบันครอบครัว ผู้อ่าน 31 สมพร สุยะ 8 สิงหาคม 2562
1711 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 472 สมพร สุยะ 6 สิงหาคม 2562
1707 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ " เด็กอุโมงค์ ไม่ติดเกมส์ " ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษภัยและประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีตลอดจนโทษของการเล่นเกมส์ โดยหันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผู้อ่าน 39 สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2562
1706 จิตอาสาพัฒนาคูคลอง ผู้อ่าน 40 สมพร สุยะ 24 กรกฎาคม 2562
1705 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 33 สมพร สุยะ 20 กรกฎาคม 2562
1703 สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2562
1704 ... พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2562
1702 ตรวจประเมิน : Local Performance Assessment : LPA ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2562
1701 จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 10 กรกฎาคม 2562
1700 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด ให้เกิดความยั่งยืน ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 9 กรกฎาคม 2562
1698 จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2562
1699 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พังตรุ จ.กาญจนบุรี ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2562
1696 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 30 มิถุนายน 2562
1697 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนาน ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่โบราณ ที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระพุทธศาสนา ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 30 มิถุนายน 2562
1670 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองโพ จ.ราชบุรี ผู้อ่าน 189 สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2562
1693 MOU " โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด " ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 27 มิถุนายน 2562
1692 "รับการตรวจประเมินรับรอง EHA" ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2562
1691 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 และรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 23 มิถุนายน 2562
1690 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จับมือภาคเอกชน ในพื้นที่ เดินหน้าแจกถังขยะเปียก รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเปียก และกำจัดขยะเปียกอย่างถูกวิธี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 21 มิถุนายน 2562
1689 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15,17 พร้อมคณะ ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 20 มิถุนายน 2562
1676 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้อ่าน 148 สมพร สุยะ 7 มิถุนายน 2562
1674 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา คู คลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2562
1675 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผู้อ่าน 59 สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2562
1672 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ผู้อ่าน 58 สมพร สุยะ 31 พฤษภาคม 2562
1652 ... อบอุ่น…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายปกครอง คนใหม่ มีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี ผู้อ่าน 58 สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2562
1653 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับภาคเอกชน เดินหน้าแจกถังขยะเปียก รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเปียก และกำจัดขยะเปียกอย่างถูกวิธี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้อ่าน 34 สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2562
1671 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ อสม.ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม ผู้อ่าน 74 สมพร สุยะ 24 พฤษภาคม 2562
1669 พลังศรัทธา สามัคคี ๕ ตำบล ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 18 พฤษภาคม 2562
1666 ประชุมสภา (สัญจร) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2562
1667 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2562
1668 ... พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมใจแห่โคมวิสาขบูชา ตามโครงการ “ สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตกแต่งขบวนโคมสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2562
1665 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมฝึกอบรม จิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 9 ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 16 พฤษภาคม 2562
1663 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์จากยอดดอยขะม้อ ส่งต่อกระบอกน้ำบั้ง 108 บั้ง ตลอดแนวบันได 1,749 ขั้น ไปสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2562
1664 จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2562
1662 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการของหน่วยงานราชการ ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 14 พฤษภาคม 2562
1660 " ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน " ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 12 พฤษภาคม 2562
1658 จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 9 พฤษภาคม 2562
1656 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 8 พฤษภาคม 2562
1654 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หลักเมือง จ.ราชบุรี ผู้อ่าน 38 สมพร สุยะ 2 พฤษภาคม 2562
1655 ผู้ใหญ่สร้าง ให้เด็กเล่น “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ผู้อ่าน 48 สมพร สุยะ 1 พฤษภาคม 2562
1651 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 29 เมษายน 2562
1650 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 24 เมษายน 2562
1641 " รดน้ำดำหัว ขอพรปี๋ใหม่เมือง" ผู้อ่าน 54 สมพร สุยะ 17 เมษายน 2562
1642 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรดน้ำดำหัว ป้อเมืองหละปูน เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ ล้านนา ผู้อ่าน 114 สมพร สุยะ 17 เมษายน 2562
1639 ทำบุญศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน ผู้อ่าน 60 สมพร สุยะ 12 เมษายน 2562
1640 ... ลำพูน สงกรานต์สุดคึกคักจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนออกมาสรงน้ำเป็นสิริมงคลรับวันสงกรานต์ ผู้อ่าน 67 สมพร สุยะ 12 เมษายน 2562
1638 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน" ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และรูปแบบของวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผู้อ่าน 55 สมพร สุยะ 11 เมษายน 2562
1635 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 6 เมษายน 2562
1637 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับโล่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ผู้อ่าน 59 สมพร สุยะ 6 เมษายน 2562
1634 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 5 เมษายน 2562
1633 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 2 เมษายน 2562
1632 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร " บัณฑิตน้อย " ระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 29 มีนาคม 2562
1631 ... ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2562
1630 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 3/2562 ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 21 มีนาคม 2562
1621 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน ในงานอำลาสถาบัน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 98 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2562
1629 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2562
1620 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 41 สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2562
1619 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อน้อมรำลึก และสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 61 สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2562
1617 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2561 ผู้อ่าน 69 สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2562
1618 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสตรีเพื่อความเสมอภาค ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2562
1615 " ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว " ผู้อ่าน 60 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2562
1614 ...เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล" เพื่อนำข้อมูลจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ผู้อ่าน 33 สมพร สุยะ 27 กุมภาพันธ์ 2562
1613 ... อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ลำพูนเมืองสะอาด เปิดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง” พร้อมติดตามโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ชูลำพูนเป็น 1 ในทุกมิติของการบริหารจัดการขยะ ผู้อ่าน 54 สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1612 " กิจกรรมกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ " ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1610 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ผู้อ่าน 28 สมพร สุยะ 20 กุมภาพันธ์ 2562
1611 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านฯ ให้แก่คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 17 สมพร สุยะ 18 กุมภาพันธ์ 2562
1609 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังท่าดี จ.เพชรบูรณ์ ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 15 กุมภาพันธ์ 2562
1608 ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บูรณาการดูแลสุขภาพชุมชน ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1607 ทต.อุโมงค์ เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 12 กุมภาพันธ์ 2562
1606 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ควนโดน จ.สตูล ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 11 กุมภาพันธ์ 2562
1605 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.พรายชุมพล จ.พิษณุโลก ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 7 กุมภาพันธ์ 2562
1603 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 6 กุมภาพันธ์ 2562
1604 กิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 6 กุมภาพันธ์ 2562
1602 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หัวหน้าส่วนราชการ จ.หนองบัวลำภู ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 5 กุมภาพันธ์ 2562
1601 ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตนเองแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 3 กุมภาพันธ์ 2562
1599 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังงิ้ว จ.พิจิตร ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1600 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ดงบัง จ.ปราจีนบุรี ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1597 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บางบุตร จ.ระยอง ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 30 มกราคม 2562
1598 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 30 มกราคม 2562
1596 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “การเมืองสีขาว” ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย ตระหนักถึงการใช้สิทธิ ในการเลือกตัวแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนบนพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 29 มกราคม 2562
1594 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ต้อนรับผู้บริหารเทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ลงพื้นที่ เยี่ยมแปลงเกษตรกรกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 25 มกราคม 2562
1595 บ้านสวย เมืองสุข ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 25 มกราคม 2562
1593 เช้านี้ที่ภาคเหนือ " ชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ " ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 23 มกราคม 2562
1591 ... สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานวันครู ภายใต้โครงการ “ ส่งเสริมขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู”ประจําปี 2562 ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 16 มกราคม 2562
1590 ... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ( หมู่บ้านละ 2 แสนบาท ) โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเส้า หมูที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 14 มกราคม 2562
1589 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่งมอบความสนุก ความสุข และปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 12 มกราคม 2562
1588 Kick Off แผนรณรงค์ " แยกก่อนทิ้ง"จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 9 มกราคม 2562
1569 “ ปิงห่าง ไส้อั่ว ปั่นรวมใจตามรอยพ่อ ๙” ครั้งที่ 3 ผู้อ่าน 92 สมพร สุยะ 31 ธันวาคม 2561
1568 ผลประกวดธิดา “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน” 16 ผู้อ่าน 214 สมพร สุยะ 30 ธันวาคม 2561
1567 “ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 16 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้อ่าน 121 สมพร สุยะ 29 ธันวาคม 2561
1566 " เช้านี้ ..ที่ภาคเหนือ " ผู้อ่าน 100 สมพร สุยะ 26 ธันวาคม 2561
1565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านยาง จ.สุราษฏร์ธานี ผู้อ่าน 82 สมพร สุยะ 20 ธันวาคม 2561
1564 การแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนอุโมงค์คัพ” ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 63 สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2561
1563 "คน รัก คลอง"... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี " ผู้อ่าน 30 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2561
1562 กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2561
1559 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีของ อปท. ผู้อ่าน 31 สมพร สุยะ 6 ธันวาคม 2561
1558 ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ผู้อ่าน 18 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2561
1556 ศึกษาดูงาน “ เทศบาลเมืองแม่เหียะ” จ.เชียงใหม่ ผู้อ่าน 214 สมพร สุยะ 4 ธันวาคม 2561
1557 ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ผู้อ่าน 31 สมพร สุยะ 4 ธันวาคม 2561
1555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ปริก จ.สงขลา ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2561
1553 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สุโสะ จ.ตรัง ผู้อ่าน 35 สมพร สุยะ 29 พฤศจิกายน 2561
1551 เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่ดำเนินงานดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2561
1552 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่าอิบุญ จ.เพชรบูรณ์ ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2561
1550 ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 25 พฤศจิกายน 2561
1549 คึกคัก ! งานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 21 พฤศจิกายน 2561
1548 เริ่มแล้วงาน “สืบสานประเพณียี่เป็งตำบลอุโมงค์ ” วันแรกประเดิมแข่งเรือพาย ผู้อ่าน 0 สมพร สุยะ 20 พฤศจิกายน 2561
1546 คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 15 พฤศจิกายน 2561
1547 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ผู้อ่าน 1 สมพร สุยะ 15 พฤศจิกายน 2561
1530 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปลื้ม!! รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ “หัวใจแห่งความสำเร็จมาจากประชาชน” ผู้อ่าน 106 สมพร สุยะ 10 พฤศจิกายน 2561
1529 พิธีมอบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 156 สมพร สุยะ 8 พฤศจิกายน 2561
1528 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 115 สมพร สุยะ 25 ตุลาคม 2561
1527 ... พสกนิกรตำบลอุโมงค์ ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 80 สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2561
1519 ... พสกนิกรตำบลอุโมงค์ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้อ่าน 72 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2561
1520 .. นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ผู้อ่าน 106 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2561
1521 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ผู้อ่าน 111 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2561
1518 "รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง " ผู้อ่าน 67 สมพร สุยะ 12 ตุลาคม 2561
1517 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยเครือข่ายจักรยานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมกิจกรรม " ไส้อั่ว ปิงห่าง ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ ๙ ครั้งที่ ๓ ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 10 ตุลาคม 2561
1511 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 96 สมพร สุยะ 9 ตุลาคม 2561
1510 " พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 55 สมพร สุยะ 8 ตุลาคม 2561
1509 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน HelpAge International ผู้อ่าน 39 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2561
1508 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 40 สมพร สุยะ 26 กันยายน 2561
1507 ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ผู้อ่าน 52 สมพร สุยะ 25 กันยายน 2561
1504 “ คนสำราญ งานสำเร็จ ” Organization Development ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 22 กันยายน 2561
1505 " จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน นิจนิรันดรไม่ลืมเลือน" ผู้อ่าน 52 สมพร สุยะ 22 กันยายน 2561
1501 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 20 กันยายน 2561
1502 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สปสช.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ผู้อ่าน 28 สมพร สุยะ 20 กันยายน 2561
1503 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาท และความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม ผู้อ่าน 40 สมพร สุยะ 20 กันยายน 2561
1500 ... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ ผู้อ่าน 25 สมพร สุยะ 18 กันยายน 2561
1497 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้อ่าน 24 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2561
1498 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามงานเครือข่ายที่ผ่านกระบวนการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยวิถีชุมชน” ผู้อ่าน 26 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2561
1496 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ่าน 17 สมพร สุยะ 16 กันยายน 2561
1495 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชน ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 13 กันยายน 2561
1494 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาคประชาชน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบดังกล่าวเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และให้งานมีประสิทธิภาพ ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 11 กันยายน 2561
1481 “ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ” ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 8 กันยายน 2561
1479 สปสช.นำสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงาน ทต.อุโมงค์ ผู้อ่าน 457 สมพร สุยะ 6 กันยายน 2561
1477 ลดโลกร้อนด้วยมือเรา ( วัดสีเขียว ) ผู้อ่าน 126 สมพร สุยะ 31 สิงหาคม 2561
1476 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 63 สมพร สุยะ 30 สิงหาคม 2561
1475 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 115 สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2561
1474 ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ผู้อ่าน 133 สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2561
1473 กระบวนการสร้างพลเมือง เพี่อจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ผู้อ่าน 65 สมพร สุยะ 26 สิงหาคม 2561
1472 เริ่มแล้ว !!..มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ผู้อ่าน 20 สมพร สุยะ 24 สิงหาคม 2561
1470 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำข้าราชการและประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้อ่าน 56 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2561
1471 ... พสกนิกรตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้อ่าน 144 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2561
1469 “พุทธยุวชน (หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ)” ผู้อ่าน 57 สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2561
1468 " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) " ผู้อ่าน 49 สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2561
1465 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 9 สิงหาคม 2561
1466 สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,200,000 พัฒนาตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 9 สิงหาคม 2561
1459 .“ธรรมสัญจร พัฒนาจิตใจ” ผู้อ่าน 96 สมพร สุยะ 4 สิงหาคม 2561
1457 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดกลางป่าเห็ว ตามโครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ผู้อ่าน 44 สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2561
1458 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ผู้อ่าน 43 สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2561
1456 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สภาฯ รับหลักการผ่านงบประมาณ 116,200,000 .- บาท ผู้อ่าน 26 สมพร สุยะ 2 สิงหาคม 2561
1455 ต้อนรับ คกก. พิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ผู้อ่าน 37 สมพร สุยะ 1 สิงหาคม 2561
1453 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง และ บริษัท โร้ดรันเนอร์ สปอร์ตแอนด์ออกาไนซ์เซอร์ จำกัด จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ อุโมงค์มินิมาราธอน ( Umong Charityrun ) 2018 ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2561
1454 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ผู้อ่าน 31 สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2561
1451 ทต.อุโมงค์ " แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น " ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2561
1452 อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2561
1450 ... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารป้องกันฯ และอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2561
1449 ... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 17 กรกฎาคม 2561
1448 “ พิธีหล่อเทียนพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 16 กรกฎาคม 2561
1447 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.เวียง จ.เชียงใหม่ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 11 กรกฎาคม 2561
1439 ... อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ เผยพอใจการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ผู้อ่าน 103 สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2561
1433 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “การเมืองสีขาว” ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้เรียนรู้กลไกการกำกับดูแลการทุจริตคอรัปชันขององค์กรอิสระภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ผู้อ่าน 37 สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2561
1434 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผู้อ่าน 49 สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2561
1435 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาต้นไม้ " รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี " ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2561
1432 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ – อปท) (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 37 สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2561
1431 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธต้านยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๑ ส่งเสริมใหัประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกาย ห่างไกลจากยาเสพ ติด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน ผู้อ่าน 59 สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2561
1430 “ปั่นฮอมบุญครูบาอินทร เพื่อโรงพยาบาลลำพูน” ผู้อ่าน 74 สมพร สุยะ 23 มิถุนายน 2561
1428 รองนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 20 มิถุนายน 2561
1429 เรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้อ่าน 24 สมพร สุยะ 18 มิถุนายน 2561
1427 ทต.อุโมงค์ "ติวเข้ม"นักวิจัยชุมชนบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัต ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2561
1426 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามงานเครือข่ายที่ผ่านกระบวนการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยวิถีชุมชน” ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2561
1423 ... สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงของชีวิต ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 12 มิถุนายน 2561
1424 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 12 มิถุนายน 2561
1421 ต้อนรับทีมเลขารองนายกรัฐมนตรี พลเอกประสาท สุขเกษตร ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 11 มิถุนายน 2561
1422 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 11 มิถุนายน 2561
1420 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.รางสาลี่ จ.กาญจนบุรี ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 8 มิถุนายน 2561
1418 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Think Eat Save) ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2561
1417 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.กะรน จ.ภูเก็ต ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2561
1419 ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2561
1398 " อุโมงค์ " รวมใจแห่โคมวันวิสาขบูชา ผู้อ่าน 62 สมพร สุยะ 27 พฤษภาคม 2561
1397 ... ทต.อุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ อสม.ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม ผู้อ่าน 62 สมพร สุยะ 25 พฤษภาคม 2561
1395 “จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2561” ผู้อ่าน 79 สมพร สุยะ 23 พฤษภาคม 2561
1396 “คนอุโมงค์สุขภาพดี ภาคีเลิกใช้โฟม บรรจุอาหาร” ผู้อ่าน 47 สมพร สุยะ 23 พฤษภาคม 2561
1394 “ งานได้ผล คนมีความสุข ” Organization Development ผู้อ่าน 34 สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2561
1393 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.คลองตาคต จ.ราชบุรี ผู้อ่าน 45 สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2561
1392 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 50 สมพร สุยะ 16 พฤษภาคม 2561
1391 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแห่งรัฐ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2561
1390 ทต.อุโมงค์ ต้อนรับ คกก. ตรวจประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2561
1383 วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 53 สมพร สุยะ 1 พฤษภาคม 2561
1389 ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 30 เมษายน 2561
1382 “ พลังแห่งศรัทธา สามัคคี 5 ตำบล” ผู้อ่าน 38 สมพร สุยะ 29 เมษายน 2561
1381 ทต.อุโมงค์ รับรองข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 38 สมพร สุยะ 27 เมษายน 2561
1380 ต้อนรับรองอธิบดีฯ นายธนา ยันตรโกวิท ผู้อ่าน 123 สมพร สุยะ 26 เมษายน 2561
1379 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเทศบาล ปี 2561 สร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในองค์กร และภาคประชาชน ผู้อ่าน 50 สมพร สุยะ 24 เมษายน 2561
1378 " ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน " ผู้อ่าน 26 สมพร สุยะ 23 เมษายน 2561
1377 “ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมในชุมชน” ผู้อ่าน 37 สมพร สุยะ 17 เมษายน 2561
1376 รดน้ำดำหัว ขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 16 เมษายน 2561
1375 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๑ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบโบราณกาล ผู้อ่าน 16 สมพร สุยะ 12 เมษายน 2561
1374 “สืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน” ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 10 เมษายน 2561
1372 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 2 เมษายน 2561
1373 ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่น ๑ ผู้อ่าน 15 สมพร สุยะ 2 เมษายน 2561
1365 " กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย " ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
1369 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สปสช.ตำบลดอยลาน จ.เชียงราย ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
1370 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ละงู จ.สตูล ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
1371 “ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล” ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
1362 ลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ผู้อ่าน 92 สมพร สุยะ 28 มีนาคม 2561
1363 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ผู้อ่าน 58 สมพร สุยะ 28 มีนาคม 2561
1361 วิถีชีวิต วิถีชุมชน ชวนหลงใหล ธรรมชาติงาม ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 27 มีนาคม 2561
1360 .“ เห็นทุกข์ สร้างสุข ด้วยจิตอาสา ” คนตำบลอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน ผู้อ่าน 67 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2561
1357 ชุมชนจัดการบุหรี่ ต้นแบบคนอุโมงค์สุขภาพดี ตำบลสุขภาวะที่ยั่งยืน ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2561
1355 ทต.อุโมงค์ !!! จัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2561
1356 ต้อนรับ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2561
1354 .“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2561
1358 ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 -2564) ผู้อ่าน 35 สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2561
1359 ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 -2564) ผู้อ่าน 58 สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2561
1351 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสอ.ทรายทองพัฒนา จ.กำแพงเพชร ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 15 มีนาคม 2561
1352 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยไคร้ จ.เชียงราย. ผู้อ่าน 15 สมพร สุยะ 15 มีนาคม 2561
1350 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดทีมกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม ร่วมกับสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ฉีดวัคซีน ฟรีครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน เพื่อป้องกัน ประชาชนและสัตว์เลี้ยง ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2561
1353 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการจัดทำแผนชุมชน ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2561
1339 ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้อ่าน 90 สมพร สุยะ 10 มีนาคม 2561
1338 .“ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 109 สมพร สุยะ 9 มีนาคม 2561
1337 ." วันสตรีสากล " ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 79 สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2561
1336 .“ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ” ๒ อปท.ท้องถิ่น ผู้อ่าน 79 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2561
1335 .“ พลังชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ผู้อ่าน 99 สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2561
1333 ทต.อุโมงค์ "ติวเข้ม" นักวิจัยชุมชนบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัติ ผู้อ่าน 89 สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1334 จิตอาสา" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ผู้อ่าน 94 สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1331 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " อบต.มิตรภาพ จ.สระบุรี " ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1327 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ป่าแมต จ.แพร่ ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 21 กุมภาพันธ์ 2561
1328 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หัวโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 21 กุมภาพันธ์ 2561
1326 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมผู้สูงอายุตำบลหางดง จ.เชียงใหม่ ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1330 ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เยือนถิ่นอุโมงค์ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1307 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านทำเนียบ จ.สุราษฏร์ธานี ผู้อ่าน 477 สมพร สุยะ 19 กุมภาพันธ์ 2561
1306 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ” ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1305 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 28 สมพร สุยะ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1303 ๕ ปี อปส. “ สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ” ผู้อ่าน 41 สมพร สุยะ 14 กุมภาพันธ์ 2561
1304 มหัศจรรย์ สวนดอกไม้ สวนแห่งความสุข @ อุโมงค์ หละปูน ผู้อ่าน 47 สมพร สุยะ 14 กุมภาพันธ์ 2561
1302 " มีคนบอกว่า ความงดงามที่บริสุทธิ์มักมาจากสิ่งที่ไร้การแต่งแต้ม ธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน มันสวยงามเสมอ " ผู้อ่าน 38 สมพร สุยะ 9 กุมภาพันธ์ 2561
1301 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.พยุหะ” จ.นครสวรรค์ ผู้อ่าน 63 สมพร สุยะ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1300 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.ตาก จ.ตาก ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1299 " ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัว ทต.อุโมงค์ " ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 31 มกราคม 2561
1298 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 30 มกราคม 2561
1293 เสน่ห์ชุมชนม่วนใจ๋ ชวนหลงใหลธรรมชาติงาม ผู้อ่าน 43 สมพร สุยะ 28 มกราคม 2561
1292 ." เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ผู้อ่าน 52 สมพร สุยะ 26 มกราคม 2561
1291 นายอำเภอฯ พบผู้นำท้องถิ่น ผู้อ่าน 80 สมพร สุยะ 18 มกราคม 2561
1290 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ผู้อ่าน 131 สมพร สุยะ 18 มกราคม 2561
1288 ." รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี " ผู้อ่าน 33 สมพร สุยะ 13 มกราคม 2561
1286 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ปากดง จ.กำแพงเพชร ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 11 มกราคม 2561
1287 Clean Food Good Taste”อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ผู้อ่าน 61 สมพร สุยะ 11 มกราคม 2561
1277 ... สาวงามจากชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ นางสาวชนากานต์ บุญมาก (น้องปริม) คว้าตำแหน่งธิดางานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๕ ไปครอง ผู้อ่าน 109 สมพร สุยะ 30 ธันวาคม 2560
1276 ... เปิดแล้ว !!!!! ตลาดประชารัฐต้องชม “กาดฮิมน้ำอุโมงค์” ภายใต้ " “ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 15 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้อ่าน 29 สมพร สุยะ 29 ธันวาคม 2560
1274 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พังราด จ.ระยอง ผู้อ่าน 110 สมพร สุยะ 21 ธันวาคม 2560
1273 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.พยุหะ จ.นครสวรรค์ ผู้อ่าน 72 สมพร สุยะ 19 ธันวาคม 2560
1271 “ MOU ” โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้อ่าน 37 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2560
1270 ... กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุโมงค์ รับการตรวจประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้อ่าน 75 สมพร สุยะ 14 ธันวาคม 2560
1269 ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ผู้อ่าน 33 สมพร สุยะ 30 พฤศจิกายน 2560
1268 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการอบรมเพื่อสรุปผลการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน “ ค่ายเยาชน รวมพลังคน D.A.R.E.” ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 18 พฤศจิกายน 2560
1267 “ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ...” ผู้อ่าน 43 สมพร สุยะ 17 พฤศจิกายน 2560
1266 " ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน " ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 14 พฤศจิกายน 2560
1265 เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 12 พฤศจิกายน 2560
1264 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต. เหมืองง่า จ.ลำพูน ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 10 พฤศจิกายน 2560
1262 เช้านี้ ที่ตำบลอุโมงค์ " ยี่เป็งรำลึก 60 " เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 2 พฤศจิกายน 2560
1263 คึกคัก ! ยี่เป็งรำลึก เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 2 พฤศจิกายน 2560
1261 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 31 ตุลาคม 2560
1260 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 30 ตุลาคม 2560
1259 ... จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตำบลอุโมงค์ กว่า 500 คน น้อมใจ Big Cleaning Day แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 24 ตุลาคม 2560
1258 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกครบรอบ ๑๐๗ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2560
1257 ... จิตอาสาเฉพาะกิจตำบลอุโมงค์ !! รับมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 20 ตุลาคม 2560
1248 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยเครือข่ายจักรยานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการ " ไส้อั่ว ปิงห่าง ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ ๙ ครั้งที่ ๒ ผู้อ่าน 79 สมพร สุยะ 18 ตุลาคม 2560
1246 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ผู้อ่าน 75 สมพร สุยะ 17 ตุลาคม 2560
1247 ... เช้าวันนี้ (๑๗ ต.ค.๖๐) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 48 สมพร สุยะ 17 ตุลาคม 2560
1244 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้อ่าน 53 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2560
1245 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ผู้อ่าน 28 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2560
1238 " พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 55 สมพร สุยะ 9 ตุลาคม 2560
1239 บรรจุดอกไม้จันทน์พระราชทาน ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 9 ตุลาคม 2560
1237 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 7 ตุลาคม 2560
1235 ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 6 ตุลาคม 2560
1232 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2560
1233 " Congratulations " ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2560
1234 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2560
1231 " เปลี่ยนขยะ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน " ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 27 กันยายน 2560
1230 ร่วมคิด ร่วมทำ ชุมชนเข้มแข็ง ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 21 กันยายน 2560
1229 วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 60 ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 20 กันยายน 2560
1228 ศูนย์อุโมงค์สร้างสุข สร้างความสมานฉันท์ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 19 กันยายน 2560
1226 “ งานได้ผล คนมีความสุข ” Organization Development ผู้อ่าน 38 สมพร สุยะ 18 กันยายน 2560
1223 ... ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่าน 44 สมพร สุยะ 13 กันยายน 2560
1219 ทต.อุโมงค์ ร่วมสร้างคนดี..สู่สังคม!? ผู้อ่าน 39 สมพร สุยะ 12 กันยายน 2560
1196 " ลำไยไทย ลำไยลำพูน" 60 ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 8 กันยายน 2560
1217 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ " ผู้อ่าน 46 สมพร สุยะ 6 กันยายน 2560
1215 “ ลำพูน ” จังหวัดปลอดขยะเปียก จังหวัดแรกของประเทศไทย ผู้อ่าน 195 สมพร สุยะ 3 กันยายน 2560
1213 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ผู้อ่าน 51 สมพร สุยะ 1 กันยายน 2560
1211 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " แกนนำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ" ตำบลมะเขือแจ้ ผู้อ่าน 17 สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2560
1212 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " สปสช.เขต 8 อุดรธานี " ผู้อ่าน 68 สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2560
1208 ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ผู้อ่าน 37 สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2560
1209 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " อบต.บ้านโพ " จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อ่าน 21 สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2560
1207 ซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนืไฟ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 16 สิงหาคม 2560
1198 12 สิงหามหาราชินี ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2560
1205 "ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ" ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2560
1206 " พิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ” ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2560
1200 “แม่ลูก ปลูกรัก ทอถักสายใย ร่วมใจปลูกผัก” ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2560
1204 “๑๒ สิงหา ” วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2560
1197 “ ตลาดนัดศีล 5 ” ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2560
1195 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บ้านมุง จ.พิษณุโลก ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 8 สิงหาคม 2560
1162 ทต.อุโมงค์ ร่วมใจกำจัดผักตบชวาตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 7 สิงหาคม 2560
1194 สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 114 ล้าน พัฒนาตำบลอุโมงค์ ปี 61 ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 7 สิงหาคม 2560
1191 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดต้องชม...กาดฮิมน้ำอุโมงค์ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 5 สิงหาคม 2560
1161 ทต.อุโมงค์ อบรมกลุ่มสตรีทำขนมไทย ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2560
1190 สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผ่านร่างงบ 61 กว่า 114 ล้าน ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 2 สิงหาคม 2560
1188 พสกนิกรตำบลอุโมงค์ “ ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ” ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2560
1189 ทต.อุโมงค์ เปิดโรงเลี้ยงไส้เดือนดิน ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2560
1187 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2560
1186 " 74 ชุมชน ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ลำพูน " ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2560
1185 “ UM Digihealth ” วางแผนพัฒนาสุขภาพเชิงรุก ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 22 กรกฎาคม 2560
1182 MOU จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ และตำบลปลอดขยะเปียก ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 17 กรกฎาคม 2560
1184 อบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 16 กรกฎาคม 2560
1192 " อบรมทักษะกีฬาฟุตซอล " ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2560
1183 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร" ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2560
1180 ทต.อุโมงค์ " แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น " ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 7 กรกฎาคม 2560
1181 อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 7 กรกฎาคม 2560
1178 ขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ผู้อ่าน 16 สมพร สุยะ 6 กรกฎาคม 2560
1176 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนาน ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่โบราณ ที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระพุทธศาสนา ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2560
1174 ตรวจประเมิน : LPA : 60 ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 26 มิถุนายน 2560
1173 ." กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด " ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 25 มิถุนายน 2560
1171 .“ Zero Waste School” ผู้อ่าน 15 สมพร สุยะ 21 มิถุนายน 2560
1169 ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 -2564) ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 18 มิถุนายน 2560
1168 พิธีสืบชะตาแม่น้ำ "ลำน้ำปิงห่าง" ผู้อ่าน 18 สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2560
1165 นิทรรศการภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2560
1166 .“สืบสานวัฒนธรรมพิธีกร พิธีกรรมทางศาสนาล้านนาไทย” ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2560
1167 พิธีต้อนรับตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2560
1163 อุโมงค์ “รักษ์โลกตามรอยพ่อ” ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 7 มิถุนายน 2560
1164 ศึกษาดูงาน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 7 มิถุนายน 2560
1160 แยก แลก เบี้ย " อุโมงค์ ลำพูน ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2560
1107 " ปลูกฝังต้นกล้า เยาวชนต้นแบบวิถีพอเพียง" ผู้อ่าน 127 สมพร สุยะ 30 พฤษภาคม 2560
1159 " ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ " ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2560
1158 อุโมงค์ ดีเดย์ 25 พ.ค. อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 25 พฤษภาคม 2560
1104 " ชุมชนสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ" ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 22 พฤษภาคม 2560
1113 ศึกษาดูงาน “เติมเต็มประสบการณ์ ของการเรียนรู้” ผู้อ่าน 112 สมพร สุยะ 20 พฤษภาคม 2560
1101 เยาวชน ทต.อุโมงค์ เกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีพอเพียง ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2560
1112 “ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ” ผู้อ่าน 85 สมพร สุยะ 13 พฤษภาคม 2560
1111 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไทรทอง จ.สระแก้ว ผู้อ่าน 168 สมพร สุยะ 11 พฤษภาคม 2560
1110 “ สามัคคี 5 ตำบล” ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2560
1109 " อุโมงค์ " รวมใจแห่โคมวันวิสาขบูชา ผู้อ่าน 170 สมพร สุยะ 8 พฤษภาคม 2560
1108 " ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน " ผู้อ่าน 82 สมพร สุยะ 4 พฤษภาคม 2560
1106 มหกรรมส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 25 เมษายน 2560
1105 " วันเทศบาล 60 " ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 24 เมษายน 2560
1103 รพ.สต.อุโมงค์ จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว อสม.อาวุโส ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 20 เมษายน 2560
1100 " เบิกบานใจ๋ ชีวีสดใส ที่อุโมงค์ หละปูน " ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 13 เมษายน 2560
1099 “ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ” ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 12 เมษายน 2560
1098 รดน้ำ ดำหัว & Happy birthday ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 11 เมษายน 2560
1074 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 2 เมษายน 2560
1070 วันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 74 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2560
1068 ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ผู้อ่าน 74 สมพร สุยะ 10 มีนาคม 2560
1055 " รู้รัก สามัคคี " 3 ปี อาสาปันสุข ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2560
1066 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 83 สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2560
1067 วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้อ่าน 47 สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2560
1048 " อุโมงค์สะอาด 3Rs ประชารัฐ " ผู้อ่าน 149 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1033 แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ผู้อ่าน 63 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1034 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ผู้อ่าน 59 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1037 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.บางพระ” จ.ชลบุรี ผู้อ่าน 76 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1041 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.ทุ่งทอง” จ.กาญจนบุรี ผู้อ่าน 91 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1043 “ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ” ๓ อปท.ท้องถิ่น ผู้อ่าน 89 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1044 ทัศนศึกษาเรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อ่าน 80 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1050 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " มจร.ลำพูน " ผู้อ่าน 35 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1054 “ งานได้ผลคนมีความสุข ” Organization Development ผู้อ่าน 39 สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
1065 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโครงการครู D.A.R.E ผู้อ่าน 56 สมพร สุยะ 6 มีนาคม 2560
1064 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ผู้อ่าน 125 สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2560
1063 “สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผู้อ่าน 54 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2560
1062 “ ขบวนแห่ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ” ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 25 กุมภาพันธ์ 2560
1060 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ทุ่งงาม จ.ลำปาง ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 24 กุมภาพันธ์ 2560
1061 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.สำนักทอง ” จ.ระยอง ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 24 กุมภาพันธ์ 2560
1059 " อบรมให้ความรู้สถานประกอบการร้านค้าของเก่า " ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2560
1058 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " อบต.สะเนียน" จ.น่าน ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 22 กุมภาพันธ์ 2560
1057 " กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ " ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 17 กุมภาพันธ์ 2560
1056 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.เหนือคลอง” จ.กระบี่ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 16 กุมภาพันธ์ 2560
1052 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังสรรพรส จ.จันทบุรี ผู้อ่าน 76 สมพร สุยะ 10 กุมภาพันธ์ 2560
1053 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ผู้อ่าน 55 สมพร สุยะ 10 กุมภาพันธ์ 2560
1051 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหลุม จ.พิจิตร ผู้อ่าน 28 สมพร สุยะ 9 กุมภาพันธ์ 2560
1046 “ประชุมสภากาแฟ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานระหว่างหน่วยงาน ผู้อ่าน 16 สมพร สุยะ 6 กุมภาพันธ์ 2560
1045 เมืองต้องห้ามพลาด..ลำปาง Plus ลำพูน ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2560
1042 “ อบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น ” ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 26 มกราคม 2560
1040 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน” ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 22 มกราคม 2560
1038 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม สตมวาร ( 100วัน ) ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 20 มกราคม 2560
1036 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สิงโตทอง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 19 มกราคม 2560
1035 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผู้อ่าน 2 สมพร สุยะ 18 มกราคม 2560
1031 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 14 มกราคม 2560
1003 ประชุมหารือการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
1004 อุโมงค์ Kick off ชุมชนชัยสถาน ปลอดบุหรี่ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
1005 .แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
1006 ยี่เป็งรำลึก ๕๙ " เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
1007 ยี่เป็งรำลึก " ๕๙ ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
1011 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.แม่ปะ” จ.ตาก ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
1030 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 4 มกราคม 2560
1020 .เปิดแล้ว "งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน " 14 ผู้อ่าน 109 สมพร สุยะ 1 มกราคม 2560
1019 .“ไส้อั่ว – ปิงห่าง ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ ๙” ผู้อ่าน 58 สมพร สุยะ 26 ธันวาคม 2559
1018 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร " ผู้อ่าน 86 สมพร สุยะ 20 ธันวาคม 2559
1017 ทต.อุโมงค์ ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่ ผู้อ่าน 133 สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2559
1015 ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผู้อ่าน 45 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2559
1016 พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ผู้อ่าน 75 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2559
1014 ." ผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ ถวายความอาลัยในหลวง รัชกาล ที่ ๙ " ผู้อ่าน 57 สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2559
1012 MOU “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2559
1013 พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (50วัน) ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2559
1010 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 23 พฤศจิกายน 2559
1009 .“รวมพลังแห่งความภักดี” ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 22 พฤศจิกายน 2559
1008 ." สร้างความรู้สู่ประชาชนในภารกิจ USO " ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 17 พฤศจิกายน 2559
976 ทต.อุโมงค์ ประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) ผู้อ่าน 59 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
975 อุโมงค์ “ ตักบาตรเทโวโรหณะ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้อ่าน 69 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
967 " จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน นิจนิรันดรไม่ลืมเลือน" ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
968 คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง ร.ร.เทศบาลอุโมงค์ ๑ ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
969 แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
970 .“ ธรรมสัญจร ธรรมะสากัจฉา เสวนา” ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
971 " พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
972 อุโมงค์ ..เดินหน้าทำแผนการดำเนินงาน สปสช.ปี 60 ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
973 " ลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ผู้อ่าน 193 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
977 ." อุโมงค์ ลำพูน ย้อมผ้าดำฟรี "ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้อ่าน 57 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
978 วันปิยมหาราช ครบรอบ ๑๐๖ ปี ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
979 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม ผู้อ่าน 81 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
980 ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้อ่าน 58 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
1001 พิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน ) ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 27 ตุลาคม 2559
1002 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " TEI " ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 27 ตุลาคม 2559
949 อุโมงค์ ชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลน่าอยู่ ผู้อ่าน 15 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
950 อาสาปันสุข “คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน” ผู้อ่าน 15 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
948 “ พาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิต ” ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
951 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.รวมใจพัฒนา จ.พะเยา ผู้อ่าน 116 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
952 “ งานได้ผล คนมีความสุข ” Organization Development ผู้อ่าน 86 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
953 จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน นิจนิรันดร์ไม่ลืมเลือน ผู้อ่าน 97 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
954 " วันเยาวชนแห่งชาติ " ๕๙ ผู้อ่าน 75 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
955 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ผู้อ่าน 136 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
956 MOU ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ผู้อ่าน 104 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
957 " ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ " ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้อ่าน 66 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2559
943 งานวันวิชาการ : ๕๙ ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2559
944 ทต.อุโมงค์ เปิดการแข่งขันบาสเกตบอล อุโมงค์คัพ ครั้งที่ ๒ ผู้อ่าน 28 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2559
945 บันทึกเบื้องหลังการถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ผู้อ่าน 27 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2559
941 อุโมงค์ “ ลดโลกร้อน ”สร้างความตระหนัก ถึงปัญหาโลกร้อน ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 27 กันยายน 2559
942 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้อ่าน 29 สมพร สุยะ 27 กันยายน 2559
923 “ ธรรมสัญจร ธรรมะสากัจฉา เสวนา” ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
924 อุโมงค์ ติวเข้ม " ทบทวนงานวิจัยชุมชน " RECAP ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
935 “ สภาฯ อุโมงค์อนุมัติงบ ๑๑๓,๕๐๐,๐๐๐ พัฒนาตำบล ” ปี ๖๐ ผู้อ่าน 52 สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
937 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์" ผู้อ่าน 119 สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
936 ทต.อุโมงค์ อปท.ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน 46 สมพร สุยะ 24 สิงหาคม 2559
934 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ long term care” ผู้อ่าน 101 สมพร สุยะ 14 สิงหาคม 2559
932 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้อ่าน 41 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2559
933 " พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ” ผู้อ่าน 83 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2559
931 อุโมงค์” ร่วมใจปลูกต้นไม้ ลดสภาวะโลกร้อน ผู้อ่าน 87 สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2559
929 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.นครนครราชสีมา” ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2559
930 อุโมงค์ ” ฝึกนักเรียนทำนาปลูกข้าว ยึดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2559
927 " ธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ " ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 5 สิงหาคม 2559
928 ทต.อุโมงค์ ซ้อมแผนดับเพลิงรับมือไฟไหม้ ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 5 สิงหาคม 2559
926 " ร้อยดวงใจ ถวายแม่ของแผ่นดิน " ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 2 สิงหาคม 2559
925 " TEEN TO BE GOOD " ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 30 กรกฎาคม 2559
921 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2559
922 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2559
920 “ เห็นทุกข์ สร้างสุข ด้วยจิตอาสา ” คนตำบลอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 23 กรกฎาคม 2559
910 อุโมงค์ " แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น " ผู้อ่าน 91 สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2559
911 ทต.อุโมงค์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้อ่าน 113 สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2559
908 อบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผู้อ่าน 120 สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2559
909 .“วันนี้ กับโรงเรียนดอกซอมพอ (ผู้สูงอายุ) ตำบลอุโมงค์” ผู้อ่าน 69 สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2559
883 .“ อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมอาสาปันสุข ” ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
886 วันนี้ กับ " สิ่งดีๆ ที่เรามีให้กัน" ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
882 การสร้างพลเมือง ต้องดำเนินการ โดย “พลเมือง ” ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
885 ที่นี่กับ “ พัชรี จัดไป ช่อง 7 สี ” ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
887 ." อุโมงค์ฟ้าใส ใส่ใจลดบุหรี่" ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
889 อุโมงค์ " ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องปัญหายาเสพติด" ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
891 “ ฮอมแฮง แป๋งโลกงาม” ผู้อ่าน 80 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
892 .“Big Cleaning Day” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ผู้อ่าน 98 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
893 ." Active Ageing " ผู้อ่าน 70 สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
905 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไชยสถาน จ.น่าน ผู้อ่าน 81 สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2559
906 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองล้อมแรด จ.ลำปาง ผู้อ่าน 49 สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2559
907 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.นครชุม จ.กำแพงเพชร ผู้อ่าน 123 สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2559
904 ชุมชนเชตวัน (หนองหมู) " แชมป์ " ผู้อ่าน 33 สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2559
902 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา" ผู้อ่าน 50 สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2559
903 " ประชุมร่วม คณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ " ผู้อ่าน 43 สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2559
900 ." อุโมงค์ " เข้ม ร้านจำหน่ายเหล้ารอบสถานศึกษา ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2559
901 " อุโมงค์ " ปลูกจิตสำนึกผู้ค้าอาหาร ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ผู้อ่าน 39 สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2559
899 " กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด " ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 26 มิถุนายน 2559
898 นายอำเภอเมืองลำพูน พบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 21 มิถุนายน 2559
897 พิธีไหว้ครูโรงเรียนดอกซอมพอ(ผู้สูงอายุ) ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2559
895 ." อุโมงค์ ลำพูน" ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ผู้อ่าน 91 สมพร สุยะ 9 มิถุนายน 2559
896 ." เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ " ผู้อ่าน 141 สมพร สุยะ 9 มิถุนายน 2559
894 ." กระบวนการสร้างพลเมือง " ผู้อ่าน 48 สมพร สุยะ 8 มิถุนายน 2559
890 เปิดแล้ว “ฟุตซอลต้านยาเสพติด” เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2559
878 อุโมงค์แห่โคม " วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก" ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2559
876 ." ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน " ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 13 พฤษภาคม 2559
875 ." ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ " ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 12 พฤษภาคม 2559
874 ทต.อุโมงค์ ติวเข้ม “ นักวิจัยชุมชน ” ผู้อ่าน 9 สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2559
877 ." ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2559
873 "ประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย" ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 2 พฤษภาคม 2559
872 “ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบโจทย์วิจัย ” ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 1 พฤษภาคม 2559
841 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังแขม จ.กำแพงเพชร ผู้อ่าน 111 สมพร สุยะ 30 เมษายน 2559
871 ประชุมสภามหาวิชชาลัยฯ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 30 เมษายน 2559
852 " วันเทศบาล " ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้อ่าน 140 สมพร สุยะ 25 เมษายน 2559
851 “ อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ๕๙ ” ผู้อ่าน 102 สมพร สุยะ 13 เมษายน 2559
850 “ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ” ให้ประชาชนได้ร่วมสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ผู้อ่าน 50 สมพร สุยะ 12 เมษายน 2559
849 " ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ " ๕๙ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผู้อ่าน 158 สมพร สุยะ 11 เมษายน 2559
848 " สืบทอดภูมิปัญญา ตามวิถีคนอุโมงค์ " ผู้อ่าน 205 สมพร สุยะ 8 เมษายน 2559
844 " พัฒนาศักยภาพผู้พิการ " ให้มีบทบาทหน้าที่ในสังคมอย่างเท่าเทียม ผู้อ่าน 29 สมพร สุยะ 4 เมษายน 2559
845 " ค่ายเยาวชน วิถีคนล้านนา " ฝึกทักษะการเรียนรู้ และปลูกพลังบวก ผู้อ่าน 65 สมพร สุยะ 4 เมษายน 2559
843 มรดกโลก มรดกไทย มรดกอุโมงค์ ผู้อ่าน 110 สมพร สุยะ 2 เมษายน 2559
847 อุโมงค์ เข้ม " ลดอุบัติเหตุ ช่วง 7 วัน อันตราย " ผู้อ่าน 47 สมพร สุยะ 1 เมษายน 2559
840 ต้อนรับ “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร” ผู้อ่าน 120 สมพร สุยะ 26 มีนาคม 2559
842 อุโมงค์ ติวเข้ม " จัดทำแผนแม่บทชุมชน " ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 25 มีนาคม 2559
823 เปิดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความต้องการ ระดมความคิดเห็นปัญหา ของประชาคมท้องถิ่นและชุมชน นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
824 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ " ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
825 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " มจร.ลำพูน " ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
826 พัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ อสม.ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
827 " วันสตรีสากล " อุโมงค์ 59 ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
828 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.ไชยสถาน” จ.น่าน ผู้อ่าน 224 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
829 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.ดอนตะโก” จ.ราชบุรี ผู้อ่าน 415 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
830 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ผู้อ่าน 186 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
831 อุโมงค์ จัดวันอปพร. เชิดชูอาสาสมัครจิตอาสา ผู้อ่าน 150 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
832 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2559 ผู้อ่าน 61 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
833 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน” จ.นครศรีธรรมราช ผู้อ่าน 67 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
834 ส่องจิตอาสา คุณค่าของการแบ่งปัน ผู้อ่าน 155 สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
821 " วันท้องถิ่นไทย " ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้อ่าน 143 สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2559
820 " กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ " รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559 ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 15 มีนาคม 2559
816 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร (มศว.) ผู้อ่าน 43 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
817 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ศูนย์บริหารงานวิจัย " มช. ผู้อ่าน 89 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
818 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “อบต.เขาเขน จ.กระบี่ ผู้อ่าน 72 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
819 เปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น ผู้อ่าน 80 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
807 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ทต.แม่สายมิตรภาพ จ.เชียงราย ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
808 เทศบาลตำบลอุโมงค์ " ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ประสบภัยหนาว" ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
809 ผู้สูงอายุอุโมงค์ยุคใหม่สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมาร์ท ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
810 อบรมด้านโภชนาการแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
811 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
812 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมอาสาปันสุข (อปส.) ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
813 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ่าน 39 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
814 สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 / 2559 ผู้อ่าน 141 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
815 “ ดอยขะม้อเกมส์ ” ครั้งที่ 16 ผู้อ่าน 133 สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
805 เหลียวหลังแลหน้า วิถีหน้าหมู่ คนหละปูน ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2559
806 เรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อ่าน 11 สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2559
798 “ วันครู ประจำปี ๒๕๕๙ ” ผู้อ่าน 67 สมพร สุยะ 20 มกราคม 2559
799 เปิดแล้ว !! ลานค้าชุมชน วิถีคนอุโมงค์ “กาดสีเขียว” ผู้อ่าน 145 สมพร สุยะ 20 มกราคม 2559
797 “ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต ” ผู้อ่าน 65 สมพร สุยะ 9 มกราคม 2559
794 ภาพประทับใจ “ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 13 ผู้อ่าน 153 สมพร สุยะ 6 มกราคม 2559
795 ธิดา “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน” ครั้งที่13 ผู้อ่าน 197 สมพร สุยะ 6 มกราคม 2559
791 ขอเชิญเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ ๑๓ ผู้อ่าน 322 สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2558
769 “อาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ” ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 26 ตุลาคม 2558
782 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.บ้านดอน” จ.สุพรรณบุรี ผู้อ่าน 366 สมพร สุยะ 26 ตุลาคม 2558
781 “ อุโมงค์” จัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวง ผู้อ่าน 169 สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2558
779 “MOU” คำรับรองการปฏิบัติราชการ ๕๙ ผู้อ่าน 55 สมพร สุยะ 19 ตุลาคม 2558
780 “ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ” ผู้อ่าน 130 สมพร สุยะ 16 ตุลาคม 2558
776 วันนี้ กับ “ มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ” รุ่น ๕ ผู้อ่าน 141 สมพร สุยะ 10 ตุลาคม 2558
777 อุโมงค์ เดินหน้าวางแผนงานวิจัย “มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” ผู้อ่าน 135 สมพร สุยะ 10 ตุลาคม 2558
770 เวทีจุดประกาย “ สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ผู้อ่าน 5 สมพร สุยะ 1 ตุลาคม 2558
774 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.ภูซาง ” จ.พะเยา ผู้อ่าน 119 สมพร สุยะ 28 กันยายน 2558
773 Organization Development " OD " ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 26 กันยายน 2558
772 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.เจดีย์หลวง จ.เชียงราย” ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 25 กันยายน 2558
771 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.นางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม” ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 24 กันยายน 2558
748 " หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ " ผู้อ่าน 19 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
751 " ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง " ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 285 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
752 “ กองทุนสวัสดิการร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน” ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 44 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
750 “ อุโมงค์ทุ่มงบ ๘๐ ล้าน พัฒนาตำบล ” ปี ๕๙ ผู้อ่าน 111 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
753 “วันนี้ กับโรงเรียนดอกซอมพอ (ผู้สูงอายุ) ตำบลอุโมงค์” ผู้อ่าน 46 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
754 “ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ ” ผู้อ่าน 139 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
755 “ จิตอาสา สุขสร้างง่าย ๆ แค่ลงมือทำ” ผู้อ่าน 66 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
756 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองงาย จ.เชียงใหม่ ผู้อ่าน 136 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2558
767 อุโมงค์ “รวมใจปั่นจักรยานสานสามัคคี ๔ อปท”. ผู้อ่าน 3 สมพร สุยะ 7 กันยายน 2558
768 “ พาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิต ” ผู้อ่าน 4 สมพร สุยะ 1 กันยายน 2558
747 อุโมงค์หละปูน “ ปั่นเพื่อแม่ ” ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 13 สิงหาคม 2558
743 พสกนิกรตำบลอุโมงค์ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2558
746 “ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เหมืองจี้ จ.ลำพูน” ผู้อ่าน 13 สมพร สุยะ 6 สิงหาคม 2558
745 " แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น " ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 30 กรกฎาคม 2558
744 " พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ " ผู้อ่าน 7 สมพร สุยะ 29 กรกฎาคม 2558
732 วันนี้กับ “ มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” ผู้อ่าน 209 สมพร สุยะ 24 กรกฎาคม 2558
731 “ คืนชีวิต คืนน้ำใส ให้แม่น้ำกวง” ผู้อ่าน 89 สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2558
720 “วันนี้ กับโรงเรียนดอกซอมพอ (ผู้สูงอายุ) ตำบลอุโมงค์” ผู้อ่าน 103 สมพร สุยะ 11 กรกฎาคม 2558
721 “ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ” ผู้อ่าน 558 สมพร สุยะ 10 กรกฎาคม 2558
730 " MOU " ขับเคลื่อนศักยภาพเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้อ่าน 159 สมพร สุยะ 10 กรกฎาคม 2558
729 “ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.แม่หล่าย จ.แพร่” ผู้อ่าน 220 สมพร สุยะ 7 กรกฎาคม 2558
728 สามัคคี ๔ อปท. ปั่นจักรยาน "ภายใต้อัตลักษณ์ต้นยางสารภี " ผู้อ่าน 156 สมพร สุยะ 5 กรกฎาคม 2558
727 “ สร้างพลเมือง ด้วยวิถึตนอุโมงค์ ” ผู้อ่าน 161 สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2558
726 " ต้อนรับผู้จัดการ สสส.พร้อมทีมงาน " ผู้อ่าน 56 สมพร สุยะ 25 มิถุนายน 2558
717 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้อ่าน 272 สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2558
719 ความสุขของเรา คือ “ การแบ่งปัน” ผู้อ่าน 62 สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2558
718 “ สามัคคี ๔ อปท. ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ” ผู้อ่าน 133 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2558
723 “ ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฎิกูล” ผู้อ่าน 49 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2558
722 “ การพัฒนาระบบการจัดการจังหวัดลำพูนน่าอยู่ ” ผู้อ่าน 130 สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2558
696 แห่โคม" วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก" ผู้อ่าน 163 สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2558
697 " ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ " ผู้อ่าน 69 สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2558
698 แชลเลนจ์เดย์ (กิจกรรมปั่นจักรยาน ) ผู้อ่าน 113 สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2558
694 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ผู้อ่าน 67 สมพร สุยะ 22 พฤษภาคม 2558
695 " ASEAN Cultural Camp " ผู้อ่าน 70 สมพร สุยะ 22 พฤษภาคม 2558
693 เทศบาลตำบลอุโมงค์ :เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(MDGs) ผู้อ่าน 88 สมพร สุยะ 21 พฤษภาคม 2558
692 " ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี " นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้อ่าน 78 สมพร สุยะ 14 พฤษภาคม 2558
689 เทศบาลตำบลอุโมงค์รวมพลคนรักการปั่นจักรยานรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจรักษาสภาพแวดล้อม ตามโครงการวันดอกไม้บาน กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค ผู้อ่าน 97 สมพร สุยะ 3 พฤษภาคม 2558
684 “ อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘” ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบโบราณกาล ผู้อ่าน 303 สมพร สุยะ 21 เมษายน 2558
685 “ อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘” ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบโบราณกาล ผู้อ่าน 84 สมพร สุยะ 21 เมษายน 2558
686 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัด การแข่งขันบาสเกตบอล เทศบาลตำบลอุโมงค์คัพ ครั้งที่ ๑ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้อ่าน 412 สมพร สุยะ 21 เมษายน 2558
672 นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสมัชชาครอบครัวเครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน “ ครอบครัว ๓ วัย ถักทอสายใยความความสุข” โดยมีนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ให้การต้อนรับ ผู้อ่าน 180 สมพร สุยะ 7 เมษายน 2558
671 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รวมพลังประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมแสดงออกถึงความสามัคคี สงบ สันติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร ผู้อ่าน 81 สมพร สุยะ 2 เมษายน 2558
670 " อุโมงค์ " บวชสามเณร เฉลิมพระเกียรติ " สมเด็จพระเทพฯ " ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 1 เมษายน 2558
669 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้นักเรียนรักและผกพู ันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน ผู้อ่าน 161 สมพร สุยะ 1 เมษายน 2558
657 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2558
656 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม ”วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๘” ผู้อ่าน 116 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2558
655 พิธีมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมวาดภาพปรองดอง ผู้อ่าน 43 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2558
654 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผู้อ่าน 135 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2558
649 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบัณฑิตน้อย ผู้อ่าน 226 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2558
650 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ” ผู้อ่าน 89 สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2558
647 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ”เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว” ผู้อ่าน 140 สมพร สุยะ 12 มีนาคม 2558
648 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ”เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์” ผู้อ่าน 189 สมพร สุยะ 12 มีนาคม 2558
646 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับชุมชนบ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 จัดกิจกรรมวันธนาคารความดี ผู้อ่าน 163 สมพร สุยะ 6 มีนาคม 2558
644 “ รวมพลังสามัคคี เพื่อชุมชน ” ผู้อ่าน 34 สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2558
645 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ฝึกให้เด็กมีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้อ่าน 42 สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2558
640 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ทต.แม่ลาน้อย” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อ่าน 215 สมพร สุยะ 2 มีนาคม 2558
641 ... นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดงาน “วันตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ผู้อ่าน 38 สมพร สุยะ 2 มีนาคม 2558
642 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.นาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ” ผู้อ่าน 151 สมพร สุยะ 2 มีนาคม 2558
643 “ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ” ผู้อ่าน 61 สมพร สุยะ 2 มีนาคม 2558
637 “ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ” ผู้อ่าน 55 สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2558
638 บันทึกเบื้องหลังการถ่ายรายการ “ก้าวอย่างพอเพียง” ผู้อ่าน 173 สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2558
633 ต้อนรับคณะศึกษางาน ”เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์” ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 25 กุมภาพันธ์ 2558
634 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี่ที่ ๑๐ ผู้อ่าน 70 สมพร สุยะ 25 กุมภาพันธ์ 2558
635 ต้อนรับคณะศึกษางาน”เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท” ผู้อ่าน 130 สมพร สุยะ 25 กุมภาพันธ์ 2558
630 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนร่วมบันทึกความร่วมมือชุมชน 11 ชุมชนในตำบลอุโมงค์ และเทศบาลตำบลอุโมงค์ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชน “ กิจกรรมโครงการที่เกิ ผู้อ่าน 71 สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2558
627 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน “ ๑ ใน ๒๐ อัตลักษณ์ชุมชนนำร่อง ค้นหาตัวตน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ผู้อ่าน 203 สมพร สุยะ 12 กุมภาพันธ์ 2558
626 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เปิดการอบรม “ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ วัยใส ใส่ใจทำดี ” ( Teen To Be Good ) ผู้อ่าน 104 สมพร สุยะ 30 มกราคม 2558
625 ต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้อ่าน 100 สมพร สุยะ 26 มกราคม 2558
622 “ MDGs กับการพัฒนาประเทศในอนาคต” ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 21 มกราคม 2558
623 “ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน” ผู้อ่าน 95 สมพร สุยะ 21 มกราคม 2558
624 “ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน” ผู้อ่าน 104 สมพร สุยะ 21 มกราคม 2558
617 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม ”วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง ผู้อ่าน 53 สมพร สุยะ 10 มกราคม 2558
615 เทศบาลตำบลอุโมงค์เปิดมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองและนวัตกรรมการสร้างเมือง หวังเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญา นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองได้ หัวใจสำคัญอยู่ที่สร้างพลเมือง ผู้อ่าน 199 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2558
613 งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 12 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้อ่าน 206 สมพร สุยะ 31 ธันวาคม 2557
614 สาวงามจากชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 คว้าถ้วยรางวัลในการประกวดธิดางานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 88 สมพร สุยะ 31 ธันวาคม 2557
610 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 จังหวัดลำพูน มอบผ้าห่ม “ ปันไออุ่น สู้ภัยหนาว” ผู้อ่าน 64 สมพร สุยะ 24 ธันวาคม 2557
608 ..นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมบันทึกรายการ " มองเมืองเหนือ " ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ (NBT ) ผู้อ่าน 119 สมพร สุยะ 23 ธันวาคม 2557
606 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านหลักสูตรโรงเรียนดอกซอมพอ (ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 จำนวน 142 ราย ณ อาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 197 สมพร สุยะ 19 ธันวาคม 2557
589 “ เปิดเทอมใหม่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง “ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญา ใฝ่ศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยกายใจที่แข็งแรง ” ผู้อ่าน 8 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2557
590 “ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน “ ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2557
591 เปิดอาคาร “เฮือนสมุนไพร “ ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 14 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2557
592 " SPORT DAY 2014 ” โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ผู้อ่าน 10 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2557
593 วันนี้ ที่อุโมงค์ กับภาระกิจ “อาสาปันสุข คนตำบลอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน “ ผู้อ่าน 12 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2557
594 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (ศปป.กอ.รมน.จังหวัดลำพูน) จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้แก่ประชาชนตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 6 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2557
597 “ เปิดอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ หลังใหม่” ผู้อ่าน 168 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2557
600 . นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ใส่เสื้อเหลืองร่วมทำบุญตักบาตร “วันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ผู้อ่าน 45 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2557
601 นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2557
602 พสกนิกรตำบลอุโมงค์ ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ผู้อ่าน 51 สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2557
598 “ มหกรรมรวมพลรักคนพิการ” ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 47 สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2557
599 “ สมัชชาสวัสดิการชุมชน ร้อยพลังกองบุญ กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้อ่าน 189 สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2557
558 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2557“กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ร่วมพัฒนาพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาในชุมชน” ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 24 กันยายน 2557
551 อุโมงค์ เดินหน้า “การพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย” ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 8 กันยายน 2557
546 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม “ ปกป้องสถาบัน ”ส่งเสริมความมั่นคงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้อ่าน 78 สมพร สุยะ 2 กันยายน 2557
510 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ” ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมโดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวเพื่อสามาร ผู้อ่าน 66 สมพร สุยะ 13 สิงหาคม 2557
511 พสกนิกรตำบลอุโมงค์ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้อ่าน 67 สมพร สุยะ 13 สิงหาคม 2557
512 ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) เทศบาลตำบลอุโมงค์ นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) โดยมีนายขยัน วิพรหมชัย นายกเ ผู้อ่าน 88 สมพร สุยะ 13 สิงหาคม 2557
504 เทศบาลตำบลอุโมงค์พาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิต ให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะที่ดีตามแนวพุทธศาสนา รวมทั้งมีจิตใจดีงาม ผู้อ่าน 60 สมพร สุยะ 30 กรกฎาคม 2557
502 จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ผู้อ่าน 63 สมพร สุยะ 10 กรกฎาคม 2557
493 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ” ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ผู้อ่าน 75 สมพร สุยะ 4 กรกฎาคม 2557
490 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ รู้รักสามัคคี สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ผู้อ่าน 143 สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2557
492 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center ) คืนความสุข ความอบอุ่น ให้ประชาชนตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 51 สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2557
486 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสถาบันวิจัยหริภุญชัยลำพูน จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ชุมชน วางแผนพัฒนาชุมชน สู่อนาคต ปี 2560 ผู้อ่าน 69 สมพร สุยะ 19 มิถุนายน 2557
487 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับรางวัล “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 9 ด้านกิจกรรมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้อ่าน 61 สมพร สุยะ 19 มิถุนายน 2557
488 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ผู้อ่าน 59 สมพร สุยะ 18 มิถุนายน 2557
474 พสกนิกรชาวตำบลอุโมงค์แสดงพลังสร้างจิตสำนึกเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ามกลางความขัดแย้งของคนในชาติที่มีความคิดเห็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ตรงกัน ผู้อ่าน 376 สมพร สุยะ 12 พฤษภาคม 2557
475 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ และประชาชนทั่วไป ร่วมทำความดี รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 69 สมพร สุยะ 12 พฤษภาคม 2557
468 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 ร่วมสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคี ก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในองค์กรและภาคประชาชน ผู้อ่าน 117 สมพร สุยะ 24 เมษายน 2557
463 เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดโครงการ ทำบุญหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ผู้อ่าน 72 สมพร สุยะ 13 เมษายน 2557
464 เทศบาลคำบลอุโมงค์ จัดโครงการ อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบโบราณกาล เป็นการสร้างจิตสำนึกรักประเพณีและวัฒนธรรมไทย กระตุ้นและส่งเสริมเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณโดยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้อ่าน 96 สมพร สุยะ 13 เมษายน 2557
452 ทต.อุโมงค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตน้อย เป็นขวัญและกำลังใจให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมเสริมสร้างความรักความผูกพันของครอบครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้อ่าน 220 สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2557
441 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พลังที่ยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้อุทิศตนบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและตั้งตนอยู่ในความดีงาม ผู้อ่าน 328 สมพร สุยะ 10 มีนาคม 2557
435 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมดอกซอมพอสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่อาจนำไปสู่โรคเรื้อรัง ผู้อ่าน 79 สมพร สุยะ 4 มีนาคม 2557
432 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับโล่เชิดชูเกียรติ "ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว " ผู้อ่าน 112 สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2557
427 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกจากสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 91 สมพร สุยะ 8 กุมภาพันธ์ 2557
422 เทศบาลบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2557 “ ตำบลอุโมงค์มุ่งสู่ ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง ” ผู้อ่าน 176 สมพร สุยะ 21 มกราคม 2557
419 " อวยพรปีใหม่ " ผู้อ่าน 170 สมพร สุยะ 15 มกราคม 2557
420 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม ”วันเด็กแห่งชาติ” ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง ผู้อ่าน 104 สมพร สุยะ 11 มกราคม 2557
407 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ประสบภัยหนาว สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผู้อ่าน 76 สมพร สุยะ 9 มกราคม 2557
405 บรรยากาศ “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว – หละปูน” ครั้งที่ ๑๑ ผู้อ่าน 287 สมพร สุยะ 1 มกราคม 2557
393 เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดตั้งโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็น ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ให้บุคคลทั่วไปศึกษาค้นคว้า ผู้อ่าน 670 สมพร สุยะ 7 ธันวาคม 2556
394 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อของแผ่นดิน ผู้อ่าน 111 สมพร สุยะ 7 ธันวาคม 2556
389 เทศบาลตำบลอุโมงค์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในงานรวมพลคนรักงานไม้ ของดีตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ผู้อ่าน 209 สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2556
374 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีการเกิดอัคคีภัยในอาคารเรียน ผู้อ่าน 372 สมพร สุยะ 7 พฤศจิกายน 2556
371 เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดโครงการมหกรรมรวมพลรักคนพิการตำบลอุโมงค์ เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ให้สังคมเกิดการยอมรับในศักยภาพคนพิการและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณค่า เท่าเทียม และมีความสุข ผู้อ่าน 112 สมพร สุยะ 6 พฤศจิกายน 2556
372 " MOU" บันทึกคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้อ่าน 99 สมพร สุยะ 1 พฤศจิกายน 2556
366 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทยทั้งมวล ผู้อ่าน 121 สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2556
365 พุทศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ ร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2556 อย่างคึกคัก สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นสิริมงคล ผู้อ่าน 88 สมพร สุยะ 22 ตุลาคม 2556
353 เทศบาลตำบลอุโมงค์ออกแบบอนาคต ปี 2560 เน้นการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายตอบโจทย์กับความท้าทายของท้องถิ่น เกิดเป็นกรอบแนวทางนำไปปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในสี่ปีข้างหน้า ผู้อ่าน 127 สมพร สุยะ 10 ตุลาคม 2556
345 ทต.อุโมงค์ เร่งเสริมสร้างพลังความรู้สู่สตรี ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง นำความรู้ประสบการณ์ มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มสตรีให้มีความยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้อ่าน 101 สมพร สุยะ 13 กันยายน 2556
344 เทศบาลตำบลอุโมงค์ พาหละอ่อนอุโมงค์ ทำบุญสิบวัด ตามโครงการพาน้องเข้าวัด ปฏิบัติ ธรรม ชำระจิตใจ หวังนำธรรมะกลับไปปฏิบัติในการศึกษา เล่าเรียนและการดำเนินชีวิต ประพฤติตนเป็นคนดี สืบสานสิ่งดีงาม ผู้อ่าน 105 สมพร สุยะ 10 กันยายน 2556
343 ทต.อุโมงค์ จัดโครงการชุมชนปฏิบัติธรรม นำทางตามวิถีพุทธ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ผู้อ่าน 84 สมพร สุยะ 7 กันยายน 2556
336 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม พร้อมโอบอุ้มผู้ต้องขังให้สำนึกกลับสู่โลกภายนอกด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้กำลังใจ ในเรือนจำจังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 80 สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2556
331 " วัยใส ใส่ใจประชาธิปไตย " เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้ง การใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ผู้อ่าน 130 สมพร สุยะ 22 สิงหาคม 2556
332 อบรมพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน 128 สมพร สุยะ 22 สิงหาคม 2556
333 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ผู้อ่าน 156 สมพร สุยะ 22 สิงหาคม 2556
327 นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำพสกนิกรตำบลอุโมงค์ ประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ผู้อ่าน 215 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2556
316 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ผู้อ่าน 80 สมพร สุยะ 19 กรกฎาคม 2556
317 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา หนุนประชาชน เยาวชนร่วม สืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นมรดกสืบทอดแก่คนรุ่นหลังในท้องถิ่น ผู้อ่าน 106 สมพร สุยะ 19 กรกฎาคม 2556
310 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการปลูกฝังต้นกล้า เยาวชนต้นแบบวิถีพอเพียงตำบลอุโมงค์ ฝึกทักษะการเรียนรู้ และปลูกพลังบวกให้เกิดคุณค่าในการขับเคลื่อนจินตนาการสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ในบริบทของเยาวชน ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2556
311 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่เครือข่ายขยายผล ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ผู้อ่าน 104 สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2556
308 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างของประชาชน เยาวชน ให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกายและต้านภัยยาเสพติด ผู้อ่าน 275 สมพร สุยะ 1 กรกฎาคม 2556
305 เทศบาลตำบลอุโมงค์ นัดรวมพลังประชาชนตำบลอุโมงค์เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๑ พรรษา มหาราชินี ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพเสพติดโลก ผู้อ่าน 156 สมพร สุยะ 26 มิถุนายน 2556
307 โรงเรียนวัดชัยสถาน ไล่ถล่ม โรงเรียนวัดฮ่องกอก เละ 5 - 0 ครองแชมป์ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เยาวชนเทศบาลตำบลอุโมงค์คัพ"ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 355 สมพร สุยะ 26 มิถุนายน 2556
290 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เร่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผู้อ่าน 83 สมพร สุยะ 21 มิถุนายน 2556
287 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลอุโมงค์ ( ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ) ผู้อ่าน 290 สมพร สุยะ 17 มิถุนายน 2556
284 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมไหว้ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้อ่าน 102 สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2556
282 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ เครือข่ายขยายผล ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ผู้อ่าน 96 สมพร สุยะ 9 มิถุนายน 2556
280 “มหกรรมรวมพลคนพิการ”ภายใต้โครงการสร้างสังคมที่ห่วงใย สานสามวัยที่ผูกพัน ผู้อ่าน 88 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2556
273 ประชุมประจำเดือน “ พฤษภาคม” ๒๕๕๖ ผู้อ่าน 107 สมพร สุยะ 27 พฤษภาคม 2556
272 ทต.อุโมงค์ ร่วมส่งเสริมวันสำคัญสากลโลก ในกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 24 พฤษภาคม 2556
264 ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ผู้อ่าน 79 สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2556
263 กฟผ.สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ผู้อ่าน 100 สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2556
254 วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ ผู้อ่าน 96 สมพร สุยะ 29 เมษายน 2556
255 เทศบาลตำบลอุโมงค์ หนุนกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชน ผู้อ่าน 108 สมพร สุยะ 29 เมษายน 2556
244 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 107 สมพร สุยะ 13 เมษายน 2556
242 สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ... ผู้อ่าน 86 สมพร สุยะ 12 เมษายน 2556
243 " พิธ๊สืบชาตาลำน้าปิงห่าง กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง " ผู้อ่าน 85 สมพร สุยะ 12 เมษายน 2556
241 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ สืบชะตาปิงห่าง สำนึกบุญคุณประโยชน์ของแม่น้ำลำคลองที่มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ ผู้อ่าน 102 สมพร สุยะ 11 เมษายน 2556
238 เทศบาลตำบลอุโมงค์เร่งปลูกฝังต้นกล้าสร้างเยาวชนต้นแบบวิถีพอเพียง ฝึกทักษะการเรียนรู้ และปลูกพลังบวก หวังขับเคลื่อนจินตนาการสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ผู้อ่าน 99 สมพร สุยะ 6 เมษายน 2556
236 “ บัณฑิตน้อย ” เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ของครอบครัว ผู้อ่าน 96 สมพร สุยะ 29 มีนาคม 2556
232 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดวัน อปพร. ประจำปี 2556 ปลูกฝัง ค่านิยม จิตสำนึก และปรัชญาของการเป็นอาสาสมัคร ( อปพร.) ผู้อ่าน 123 สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2556
231 รวมพลัง สร้างสามัคคี น้องพี่ อสม.ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 125 สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2556
229 ๒๑ อปท. เครือข่ายตำบลสุขภาวะชื่นมื่น ร่วมพิธีลงนาม MOU ผู้อ่าน 129 สมพร สุยะ 17 มีนาคม 2556
228 พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ผู้อ่าน 119 สมพร สุยะ 16 มีนาคม 2556
230 พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พลังขับเคลื่อนตำบลอุโมงค์ สู่ความเข้มแข็ง ผู้อ่าน 109 สมพร สุยะ 11 มีนาคม 2556
215 กีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ผู้อ่าน 120 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2556
212 จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้อ่าน 136 สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2556
208 MOU ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน 101 สมพร สุยะ 20 กุมภาพันธ์ 2556
201 ไทยสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน ผู้อ่าน 199 สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2556
202 ฝึกทบทวน ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ผู้อ่าน 81 สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2556
203 เรียนรู้ สู่โลกกว้าง ผู้อ่าน 87 สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2556
200 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 205 วริทธิ์พล บุญวงค์ 12 มกราคม 2556
191 สวัสดีปีใหม่ ผู้อ่าน 132 สมพร สุยะ 2 มกราคม 2556
167 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๕๕ ผู้อ่าน 173 สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2555
166 กิจกรรมวันเอดส์โลก ผู้อ่าน 128 สมพร สุยะ 27 พฤศจิกายน 2555
155 "มหกรรมรวมพลรักคนพิการตำบลอุโมงค์" ผู้อ่าน 160 สมพร สุยะ 3 พฤศจิกายน 2555
151 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ผู้อ่าน 144 สมพร สุยะ 31 ตุลาคม 2555
142 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ผู้อ่าน 151 สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2555
125 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 131 สมพร สุยะ 24 กันยายน 2555
119 " วัยใส ใส่ใจประชาธิปไตย " ผู้อ่าน 119 สมพร สุยะ 18 กันยายน 2555
118 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เชิงเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ผู้อ่าน 178 สมพร สุยะ 15 กันยายน 2555
117 “ เยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ ” ผู้อ่าน 371 สมพร สุยะ 14 กันยายน 2555
115 เทศบาลตำบลอุโมงค์ “ สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” ผู้อ่าน 210 สมพร สุยะ 11 กันยายน 2555
111 อบรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 165 สมพร สุยะ 6 กันยายน 2555
109 เทศบาลตำบลอุโมงค์ร่วมรณรงค์ยุตความรุนแรงต่อผู้หญิงในจังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 229 สมพร สุยะ 5 กันยายน 2555
105 พาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ ผู้อ่าน 74 สมพร สุยะ 1 กันยายน 2555
100 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตำบลแบบและตำบลเครือข่าย รุ่นที่ ๑ ผู้อ่าน 133 สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2555
95 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ผู้อ่าน 95 สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2555
94 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" ผู้อ่าน 103 สมพร สุยะ 17 สิงหาคม 2555
92 ประชุมหน้าส่วนราชการฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ผู้อ่าน 147 สมพร สุยะ 15 สิงหาคม 2555
93 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 15 สิงหาคม 2555
87 พสกนิกรตำบลอุโมงค์ทุกหมู่เหล่าร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้อ่าน 73 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2555
91 พสกนิกรตำบลอุโมงค์ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2555
84 เทศบาลตำบลอุโมงค์ร่วมรณรงค์ “ลดเหล้า เข้าพรรษา” ผู้อ่าน 105 สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2555
85 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ผู้อ่าน 84 สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2555
86 ทต.อุโมงค์พัฒนาคุณชีวิตเด็กเยาวชน และครอบครัว ผู้อ่าน 279 สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2555
73 เทศบาลตำบลอุโมงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชน ผู้อ่าน 401 สมพร สุยะ 23 กรกฎาคม 2555
66 พิธีลงนาม MOU เดินหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ ผู้อ่าน 144 สมพร สุยะ 13 กรกฎาคม 2555
64 โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕ ผู้อ่าน 343 สมพร สุยะ 6 กรกฎาคม 2555
65 ประชุมพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานของคณะกรรมการและผู้นำชุมชน ผู้อ่าน 302 สมพร สุยะ 6 กรกฎาคม 2555
63 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ( MOU ) ผู้อ่าน 189 สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2555
62 กิจกรรมรณรงค์ งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๕๕ ผู้อ่าน 418 สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2555
61 M O U ผู้อ่าน 148 สมพร สุยะ 19 มิถุนายน 2555
60 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อบริการประชาชน ผู้อ่าน 322 สมพร สุยะ 14 มิถุนายน 2555
56 พิธีมอบหนังสือประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 179 สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2555
58 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดแข่งขันฟุตซอลเยาวชนโอเพ่น “ เทศบาลอุโมงค์คัพ ” ครั้งที่ ๓ ผู้อ่าน 383 สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2555
59 เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบอุปกรณ์พื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อ่าน 153 สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2555
54 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชน ผู้อ่าน 275 สมพร สุยะ 11 มิถุนายน 2555
52 มหกรรมสร้างสุขภาพ ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 224 สมพร สุยะ 6 มิถุนายน 2555
53 อบรม “เทคนิคการบำรุงต้นและผลผลิตลำไย” ผู้อ่าน 114 สมพร สุยะ 6 มิถุนายน 2555
49 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับรางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน 108 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2555
50 โครงการ “ เด็กยุคใหม่ ห่วงใย สิ่งแวดล้อม ” ปี ๒ ผู้อ่าน 100 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2555
48 เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดงานวันวิสาขบูชา ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ผู้อ่าน 184 สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2555
35 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภานัดแรก เลือก “ประยูร บุญธรรม” นั่งประธานสภา ผู้อ่าน 267 สมพร สุยะ 24 พฤษภาคม 2555
32 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนำยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ผู้อ่าน 116 สมพร สุยะ 22 พฤษภาคม 2555
33 เตือนไข้เลือดออกระบาดพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ผู้อ่าน 114 สมพร สุยะ 22 พฤษภาคม 2555
29 เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจ...พอเพียง ปี 2 ผู้อ่าน 405 สมพร สุยะ 21 พฤษภาคม 2555
30 วัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจเกินร้อย ผู้อ่าน 170 สมพร สุยะ 21 พฤษภาคม 2555
25 เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัว ผู้อ่าน 438 สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2555
26 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สร้างเมืองสีเขียว จัดประกวด อนุรักษ์รั้วต้นชา หน้าบ้านน่ามอง ผู้อ่าน 2256 สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2555
24 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) สำนักงาน 3 ผู้อ่าน 458 สมพร สุยะ 14 พฤษภาคม 2555
16 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดให้มี "สภากาแฟ เรื่องเล่าเช้านี้ คนดีศรีอุโมงค์" ผู้อ่าน 210 สมพร สุยะ 11 พฤษภาคม 2555
20 โครงการเรียนภาษาล้านนา ( เขียนตัวเมือง ) เพื่ออนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น ผู้อ่าน 1005 สมพร สุยะ 11 พฤษภาคม 2555
595 " ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน " ผู้อ่าน 119 สมพร สุยะ 0 543
667