ข่าวสารงานงบประมาณ

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
1931 ประกาศการโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13 ผู้อ่าน 11 ธุรการกลางสภา 1 กันยายน 2563
1923 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 ผู้อ่าน 15 ธุรการกลางสภา 18 สิงหาคม 2563
1240 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 556 สมพร สุยะ 29 กันยายน 2560
1078 โอนงบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 1 ผู้อ่าน 726 ธุรการกลางสภา 15 ธันวาคม 2559
1135 สรุปงบประมาณปี 2559 ผู้อ่าน 711 รัชนี ศรีธิหล้า 9 พฤศจิกายน 2559
1241 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้อ่าน 595 สมพร สุยะ 30 กันยายน 2559
453 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ ผู้อ่าน 638 ศิริขวัญ แก้วใจ 26 มีนาคม 2557
454 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ผู้อ่าน 485 ศิริขวัญ แก้วใจ 0 543
469 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 4 ผู้อ่าน 1130 ศิริขวัญ แก้วใจ 0 543
470 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 ผู้อ่าน 858 ศิริขวัญ แก้วใจ 0 543
471 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 ผู้อ่าน 881 ศิริขวัญ แก้วใจ 0 543