Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  

 

โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์

ข้าราชการการเมือง

นายขยัน  วิพรหมชัย
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์นางอรวรรณ  ขว้างจิตต์
รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์


นายบานเรือง  อุตรศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

นายทวี หมื่นสิทธิโรจน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

นายศุภชัย  วงค์สถาน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์


ข้าราชการฝ่ายประจำนายทนงศักดิ์ รัตนโสภน
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์


นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
     

นายเรวัต ตันตรา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวิโรจน์ นิไทรโยค
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางฤทัยรัตน์ ขัดริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางอรอุมา โปธิยา
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รก.ผอ.กองช่าง

นายปัญญา เขียมสุวรรณ
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผอ.กองคลัง


นายสราวุธ สมอินสอน
ผอ.ร.ร.เทศบาลอุโมงค์ ๑