Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3
 
 
 

อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์
----------------------------------
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) เทศบาลตำบลอุโมงค์  มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
*(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
*(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
*(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

นอกจากนี้ เทศบาลตำบล อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลได้ ดังนี้
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9) เทศพาณิชย์

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์
----------------------------------
 “อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา”
วิสัยทัศน์การพัฒนาข้างต้น แต่ละถ้อยคำมีความหมายดังนี้
อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี  หมายถึง  ประชากรในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ทุกเพศทุกวัย จะต้องมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บต่าง ๆ สมกับคำที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ( อโรคา ปรมา ลาภา ) ส่งเสริม บริการการป้องกันได้แก่ป้องกันเหตุแห่งสุขภาพ ดูแล และรักษาสุขภาพอย่างครบวงจร
ทุกภาคีมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน หมู่บ้านทุกระดับ เช่น เยาวชน แม่บ้าน พ่อบ้าน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาสามารถตรวจสอบได้
ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา หมายถึง อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาทุกแขนง ให้คงอยู่สู่เยาวชนคนรุ่นหลังและนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง และพัฒนาให้มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เข้าถึงจิตวิญญาณของประชาชน นำภูมิปัญญามาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน ส่งเสริมทั้งภูมิปัญญาแห่งคุณธรรม จริยธรรมของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

พันธกิจ (Mission)
----------------------------------
๑.   พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่อยู่เย็นเป็นสุข
           หมายถึง การจัดให้มีสถานที่และมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพครบถ้วน พัฒนาและส่งเสริมให้ตำบลอุโมงค์ มีเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ผู้คนมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีงาม ชุมชนเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมความเชื่อ ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตน มีความสงบร่มเย็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นฐานการพัฒนา
๒.   พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
           หมายถึง การตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นต่อ ๆ ไป การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับลูกหลานและคนรุ่นหลัง   (คู่มือการเสริมประสิทธิภาพการวางแผนและจัดการเมืองของท้องถิ่น หน้า ๖,๒๕๔๕) การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นสังคมที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
๓.  อนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
           หมายถึง การพัฒนาตำบลอุโมงค์ ให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพราะสังคมตำบลอุโมงค์ มีทุนทางสังคมทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกระจายทั่วทุกชุมชน ทั้งนี้ จะต้องดึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้สามารถรวมกลุ่มกันขึ้น โดยเทศบาล ให้การสนับสนุนด้านสถานที่งบประมาณให้กลุ่มคลังสมองดังกล่าว มีบทบาทในการเผยแพร่ ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นปัจจุบันให้สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดต่อไปได้
๔. พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     หมายถึง            การพัฒนาเมืองให้ก้าวไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาล และรัฐบาลได้คำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก โดยการที่จะสามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะวิทยาการสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองให้สามารถแข่งขันในเวทีทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เทศบาล จัดให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาให้สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด หรือเสรีการค้าได้ ทั้งนี้ ยังคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์  การขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะทุนข้ามชาติ ดังนั้น จะต้องพัฒนาด้านการศึกษาคุณภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรองรับตลาดแรงงานดังกล่าว พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางควบคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองลำพูน เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

 
 
 
 
frmlegal.php
 
 วันนี้
20 คน
เดือนนี้
442 คน
ปีนี้
442 คน
ทั้งหมด
81,007 คน
     

จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader