Notice: Use of undefined constant tnewstype - assumed 'tnewstype' in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 6

Notice: Undefined index: tnewstype in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 6

Notice: Use of undefined constant startdate - assumed 'startdate' in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 7

Notice: Undefined index: startdate in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 7

Notice: Use of undefined constant stopdate - assumed 'stopdate' in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 8

Notice: Undefined index: stopdate in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 8

Notice: Undefined offset: 2 in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 11

Notice: Undefined offset: 1 in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 11

Notice: Undefined offset: 2 in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 14

Notice: Undefined offset: 1 in /home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/frmattraction_attraction.php on line 14
::เทศบาลตำบลอุโมงค์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  
 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ เกิดขึ้นจากนโยบายที่ปรารถนาจะพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน (อุโมงค์เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน) ซึ่งความยั่งยืน จะเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาโดยอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลต่อกันและทำให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ยึดถือเน้นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่มาโดยตลอด เทศบาลตำบลอุโมงค์ ใช้พื้นที่สวนเกษตรอยู่เดิมจำนวน ๒๓ ไร่ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ปัจจุบันได้ซื้อเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๒ ไร่ รวมเป็น ๔๕ ไร่ จึงมีนโยบายที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการเปิดตัวโครงการจัดงานวันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ของเทศบาล ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย - การอบรมบรรยายให้ความรู้ - สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ - สาธิตพลังงานชุมชน - การเสวนาและการจัดนิทรรศการ - กิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายภาคี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคราชการ และเอกชนด้วยดีในระดับหนึ่ง เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพลังงานทดแทน ใช้พื้นที่ศูนย์ให้เกิดการเรียนรู้สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้ความรู้ในด้าน การจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ตามแนว "การเกษตรทฤษฏีใหม่ 30-30-30-10 การจัดการดินและน้ำ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำนา 1 ไร่ 1 แสน บริการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร "84 ครัวเรือนทำความดีถวายในหลวง" เรียนรู้เกษตรธรรมชาติจากฐานความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฐานการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง ฐานการเลี้ยงสัตว์ โคขาวลำพูน หมูหลุม ไก่ชนพื้นเมือง ฐานสมุนไพร ฐานแปลงผักอินทรีย์ ฐานการเลี้ยงปลา ฯลฯ

 

พระธาตุสองพี่น้อง
เป็นพระธาตุสององค์ ตั้งอยู่ ในเขตบริเวณของวัดเชตวันหนองหมู บ้านเชตวัน หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สาเหตุที่ได้สร้าง พระธาตุสององค์ เนื่องจากวัดเชตวันหนองหมูมีศรัทธาผู้อุปถัมภ์ด้วยกันอยู่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่บ้านเชตวันหนองหมู หมู่ที่ 7 และ บ้านไร่ หมู่ที่ 8 เหตุนี้เองจึงได้มีการสร้างองค์พระธาตุสององค์อยู่คู่กันเพื่อให้คนในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านสามัคคี ปรองดองกัน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 

มณฑปพุทธบาท
ตั้งอยู่บ้านเชตะวันหนองหมู หมู่ที่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นที่ประดิษฐ์รอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวอุโมงค์

 

ศูนย์ลดโลกร้อนตำบลอุโมงค์
เป็นอาคารจำลองแบบมาจาก ห้างนาเจ้า ตั้งอยู่บริเวณลำน้ำปิงห่างหน้าวัดกอม่วง ใช้เป็นสถานที่ศูนย์ลดโลกร้อนสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนอีกด้วย

 

อุทยานปลาสวาย
ในลำน้ำปิงห่าง ที่ศูนย์วัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวาย กว่า 20,000 ตัว นอกจากนี้ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แก่ชุมชน

 

ขัวมุง
อยู่ในบริเวณหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ เป็นสะพานข้ามลำน้ำปิงห่างซึ่งเดิมทีหลังคามุงด้วยสังกะสี ปัจจุบันมุงด้วยไม้ การปลูกสร้างสะพานแบบมีหลังคาของคนสมัยก่อน นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการข้ามลำเหมืองแล้วยังใช้เป็นที่หลบพักกันฝนด้วย

 

ห้างนาเจ้า
ตั้งอยู่ บ้านกอม่วง หมู่ 2 ตำบลอุโมงค์ เป็นอาคารแปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าผู้ปกครองนครหริภุญชัยองค์สุดท้าย คือ เจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์ ประมาณ ปี พ.ศ.2472