... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 463 วันที่ประกาศ : 17-07-2563 ไฟล์ :


news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

.. เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา
1.ประเภทและตำแหน่งที่สมัคร
พนักงานจ้างเหมา
- ครูผู้ช่วยสอน ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 1 อัตรา
2.วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือ อนุบาลศึกษา
3.หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1.) อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระทั่งส่งคืนให้ผู้ปกครอง
(2.) จัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่ม และจัดมุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมดนตรี
(3.) ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ
(4.) ดูแลปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
(5.) ให้เด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
(6 ) สำรวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจำวัน เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็ก ในกรณีที่เด็กไม่มีเรียนเกิน 3 วัน และในกรณีที่เกิดปัญหาอื่น ๆ
(7.) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(8.) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
6. อัตราค่าตอบแทน
จำนวน 9,000.- บาท
7. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1.คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจเข้ารับการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89 / 2510 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2521)
8.วันเวลาและสถานที่สมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่ 234หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5398 3234 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการ
9.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
10.วิธีการสอบการคัดเลือก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยนำเสนอจากแฟ้มสะสมผลงาน ทดลองสอน และวิธีการสัมภาษณ์ โดยจะประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมอีกได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ฯลฯ
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และที่เว็ปไซต์www.umongcity.go.thเพจเฟสบุ๊ค สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.