#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121
" />

อุโมงค์เพ(ร)าะรัก ปลูกผักกินเอง

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 72 วันที่ประกาศ : 16-06-2563 ไฟล์ :


news%20system/อุโมงค์เพ(ร)าะรัก ปลูกผักกินเอง


"... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยการนำของนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ จัดทำโครงการ "อุโมงค์เพ(ร)าะรัก ปลูกผักกินเอง”โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต สร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีการประกวดพืชผักสวนครัว ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามโครงการ "อุโมงค์เพ(ร)าะรัก ปลูกผักกินเอง”โดยมีคุณสมบัติ ประเภทและหลักเกณฑ์การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ 1.สัดส่วนการจัดองค์ประกอบและความสมดุล โดยปลูกผักอย่างน้อย 5 ชนิดขึ้นไป2.ความสมบูรณ์ของผักสวนครัว 3. คุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ 4.ชนิดและรูปทรงภาชนะ และ 5.ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ หรือปุ๋ยหมัก ไม่ใช้สารเคมี ..."

#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121