สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 108

" />

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 261 วันที่ประกาศ : 01-06-2563 ไฟล์ :


news%20system/ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุโมงค์

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ต่อไป
#สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางที่1 สแกน QR CODE
ช่องทางที่2 ผ่าน URL :
https://itas.nacc.go.th/go/eit/hbattf


"... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ทุกๆ ท่านครับ .."

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 108