1. สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
4. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

หากพนักงานเทศบาลท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความ
ประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คำร้องขอโอน
2. หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
4. สำเนาบัตรประวัติพนักงาน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารข้างต้นมายังงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่ 234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5398-3234 ต่อ 108 ในวันเวลาราชการ


" />

เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 629 วันที่ประกาศ : 29-05-2563 ไฟล์ :


news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

"...ด้วย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ .-

1. สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
4. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

หากพนักงานเทศบาลท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความ
ประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คำร้องขอโอน
2. หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
4. สำเนาบัตรประวัติพนักงาน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารข้างต้นมายังงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่ 234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5398-3234 ต่อ 108 ในวันเวลาราชการ