...เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 72 วันที่ประกาศ : 27-05-2563 ไฟล์ :


news%20system/...เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม

...เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม
... วันนี้ (27 พ.ค.63) ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างแออัด และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดและแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้จะยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าพบผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
... สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จะต้องบูรณาการในทุกภาคส่วน ประชาชนต้องมีความรู้ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ มีส่วนร่วมช่วยกันอย่างจริงจัง และตระหนักในอันตรายของโรคไข้เลือดออก ร่วมกันวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน
โดยมี การอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการดำเนินการและบทบาทชุมชน ในการดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก การแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็น หาแนวทางการจัดการควบคุมป้องกันโรคในชุมชน และกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์