1. รณรงค์ให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และดูแลทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน
2. เน้นการทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคในห้องส้วม ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด ด้วยน้ำยาผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ ๗๐% แอลกอฮอล์
3. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ทำงาน
4. จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น สำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ คือ
- วัดอุณหภูมิกาย (โดยใช้เครื่องตรวจอุณหภูมิทางผิวหนัง)หากมีอุณหภูมิ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก แนะนำให้ไปตรวจรักษาตามสิทธิ และหลีกเลี่ยงการเข้าติดต่อราชการ
- แนะนำให้ผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ
- จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าติดต่อราชการทุกครั้ง
- ผู้ผ่านการคัดกรองให้ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน ก่อนเข้าติดต่อราชการ
5. หากมีข้อสงสัยขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0 -5398 -3234 ต่อ 115

" />

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 128 วันที่ประกาศ : 20-03-2563 ไฟล์ :


news%20system/แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เทศบาลตำบลอุโมงค์

" .. แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เทศบาลตำบลอุโมงค์ .."

1. รณรงค์ให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และดูแลทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน
2. เน้นการทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคในห้องส้วม ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด ด้วยน้ำยาผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ ๗๐% แอลกอฮอล์
3. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ทำงาน
4. จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น สำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ คือ
- วัดอุณหภูมิกาย (โดยใช้เครื่องตรวจอุณหภูมิทางผิวหนัง)หากมีอุณหภูมิ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก แนะนำให้ไปตรวจรักษาตามสิทธิ และหลีกเลี่ยงการเข้าติดต่อราชการ
- แนะนำให้ผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ
- จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าติดต่อราชการทุกครั้ง
- ผู้ผ่านการคัดกรองให้ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน ก่อนเข้าติดต่อราชการ
5. หากมีข้อสงสัยขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0 -5398 -3234 ต่อ 115