เปิดค่าย "คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา"

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 265 วันที่ประกาศ : 13-02-2563 ไฟล์ :


news%20system/เปิดค่าย

... วันนี้ ( 13 ก.พ.63 ) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ จำนวน 191 คน คณะวิทยากร 30 คน ภายใต้โครงการ “ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสริมสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคี การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การรับฟังและปฏิบัติธรรมะ การศึกษากฎหมาย ในชีวิตประจำวัน เพื่อดำเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด และการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์

ภาพ/ข่าว : สมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
ง านประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121


1844

1844

1844

1844

1844