... สำหรับการอบรมในครั้งนี้ แบ่งการอบรม ออกเป็น ๒ วัน แยกเป็น ๒ กลุ่ม ครอบคลุม ทั้ง ๑๑ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
ง านประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121
" />

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 266 วันที่ประกาศ : 12-02-2563 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มคุณค่าทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
... วันนี้ (๑๒ ก.พ.๖๓) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และนักวิจัยชุมชน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมจัดทำแผน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส และข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจบนหลักเหตุและผล ซึ่งผลที่คาดหวังสูงสุดในการพัฒนา โดยมีอาจารย์ฤดีกร เดชาชัย ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " การประยุกต์แผนชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน " และนายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน บรรยายถึง " หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนหมู่บ้าน แนวคิดและเทคนิคการจัดทำ ทบทวน แผนชุมชน และการบูรณาการแผนชุมชน เพื่อการบริหารจัดการชุมชนด้วนตนเอง โดยการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม "
... สำหรับการอบรมในครั้งนี้ แบ่งการอบรม ออกเป็น ๒ วัน แยกเป็น ๒ กลุ่ม ครอบคลุม ทั้ง ๑๑ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
ง านประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

1843

1843

1843

1843