รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 363 วันที่ประกาศ : 04-02-2563 ไฟล์ :


news%20system/รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓

... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ (ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน)
๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปี ๖ เดือน และ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.๓ เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๒.จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร ๕๐ คน
๓.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๓.๒ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาบัตรประชาชน บิดาและมารดา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๓.๖ สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว
๓.๗ ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
๔.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
๔.๑ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่๑๙๙ หมู่ ๒ บ้านกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๑๕๐
๕. วิธีการคัดเลือก
๕.๑ รับสมัครนักเรียนตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยวิธีประเมินความพร้อม
๕.๒ กำหนดประเมินความพร้อมของนักเรียนในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
๕.๓ หากจำนวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและผ่านการประเมินความพร้อมตามข้อ ๕.๒ หากเกินจำนวนตามประกาศ (๕๐ คน) จะใช้วิธีจับฉลาก
๕.๔ นักเรียนที่สมัครไว้แล้วหากไม่มาเข้ารับการคัดเลือกในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์
๖.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน /มอบตัว/ปฐมนิเทศผู้ปกครอง/วัดตัว เพื่อตัดเครื่องแบบนักเรียน วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
๗.กำหนดการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเรียนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๘.กำหนดเวลาเรียน
-เปิดเรียนวันจันทร์ –วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-เวลาเข้าเรียน ๐๘.๓๐ น. – เวลาเลิกเรียน ๑๕.๓๐ น.
๙. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
๑๐. เครื่องใช้สำหรับเด็ก
เครื่องแบบนักเรียน ได้แก่ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง ผ้ากันเปื้อน ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ผู้ปกครองต้องดำเนินการตามระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
๑๑. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
๑๑.๑ การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องนำเด็กมาส่งให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ให้รับกลับได้ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๓๐ น. และไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้อง ขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ในแต่ละครั้ง กรณีที่ไม่สามารถมารับเด็กหรือ ให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องแจ้งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ล่วงหน้าทุกครั้ง
๑๑.๒ ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ – ๙๘๒๐๓๖
๑๑.๓ ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์โดยเด็ดขาด
๑๑.๔ ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑.๕ หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามกับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ – ๙๘๒๐๓๖ ได้ในวันและเวลาราชการ1841

1841

1841