ต้อนรับคณะผู้บริหาร “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 280 วันที่ประกาศ : 05-02-2563 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะผู้บริหาร “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

... วันนี้ (๕ก.พ.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำโดยนายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ในโอกาสที่ร่วมประชุม และลงพื้นที่ เพื่อศึกษาการดำเนินของกองทุนตำบล และกองทุน LTC โดยผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพชุมชนตามความจำเป็น เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในระดับพื้นที่ เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการการดำเนินงาน ต่อไป .-

ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.thง
านประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

1840

1840

1840

1840