ต้อนรับอธิบดีกรมประมง “นายมีศักดิ์ ภักดีคง”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 265 วันที่ประกาศ : 05-02-2563 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับอธิบดีกรมประมง “นายมีศักดิ์ ภักดีคง”

... วันนี้ (๕ ก.พ.๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงผักปลอดภัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านชัยสถาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ร่วมต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม ในวิสาหกิจชุมชนแปลงผักปลอดภัย และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์สัตว์น้ำ
... สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตรจังหวัดลำพูน และได้ออกเยี่ยมชมแปลงผักของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย และได้ให้กรมประมงสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อปล่อยเลี้ยงในร่องแปลงผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย
....ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต ๒ (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐ ตัว
... ทั้งนี้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ยังได้แนะนำการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และได้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม พันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนไปปล่อย ถือเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้โอกาสได้เจริญเติบโต เพิ่มปริมาณและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป


ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

1837

1837

1837

1837