การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานที่ว่าง

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 509 วันที่ประกาศ : 04-02-2563 ไฟล์ :


news%20system/การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานที่ว่าง

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

** สายงานผู้บริหาร **
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
** สายงานผู้ปฏิบัติ **
3. สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
4. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

.. พนักงานเทศบาลท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คำร้องขอโอน
2. หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
4. สำเนาบัตรประวัติพนักงาน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

...ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารข้างต้นมายังงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่ 234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5398-3234 ต่อ 108 ในวันเวลาราชการ1836