... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 290 วันที่ประกาศ : 11-01-2563 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
... วันนี้ (๑๑ ม.ค.๖๓ ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และอ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคำขวัญที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เด็ก เยาวชนในตำบลอุโมงค์ และผู้ปกครองนำบุตร หลานเข้าร่วมงานคึกคัก โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ นำนักนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเชิงสร้างสรรค์ และหน่วยงานห้างร้าน ทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑. ฐานการส่งเสริมการสร้างวินัยในการออม ๒.ฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่พอเพียง ๓.ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษ์โลก ๔.ฐานสาธิตวิธีการดับเพลิง เด็กไทยหัวใจรักชาติ ๕.ฐานการเรียนรู้เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ ๖.ฐานการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน และ ๗.ฐานธนาคารความดี เป็นต้น ซึ่งทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติที่ดี โดยการส่งเสริมให้เด็กได้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเติบโตอย่างสมวัยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการเป็นคนดี ทีคุณธรรมและจริยธรรม
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121


1819

1819

1819

1819