ทำบุญอาคารหลังใหม่ ( หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น )

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 470 วันที่ประกาศ : 06-01-2563 ไฟล์ :


news%20system/ทำบุญอาคารหลังใหม่ ( หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น )

... วันนี้ ( ๖ ม.ค.๖๓ ) ที่ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะ ครู โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญอาคารหลังใหม่ ( หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ) ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๑,๒๓๘,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนเด็กนักเรียนในพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน ซึ่งการศึกษาถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพจากการจัดการเรียนสอนในอาคารที่ปลอดภัย ทันสมัย ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความสุข และมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนหนังสือ ส่งเสริมการศึกษาของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121