... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 344 วันที่ประกาศ : 04-11-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์

... วันนี้ ( ๔ พ.ย.๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรชัย ขยัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ประชุมและนำเสนอการดำเนินโครงการกิจกรรมของแต่กอง
... ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามอำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน และเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

1764

1764

1764

1764

1764

1764