... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ “ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 33 วันที่ประกาศ : 03-09-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ “ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

... วันนี้ ( ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการ “ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ” โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ให้มีความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักยุติธรรมจังหวัดลำพูน และการบรรยายให้ความรู้ประกอบสื่อ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ “ เป็นเป้า เป็น แม่พิมพ์” เป็นต้น .


1741

1741

1741

1741