สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,200,000 พัฒนาตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 201 วันที่ประกาศ : 26-08-2562 ไฟล์ :


news%20system/สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,200,000 พัฒนาตำบลอุโมงค์

... วันนี้ (26 ส.ค.62) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาญัตติสำคัญการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ยกมือผ่านร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 116,200,000.-บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านสองแสนบาท) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ มุ่งเน้นพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษา ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ตำบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป .-