... ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดตั้ง "มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง" ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ทำหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประชาชนให้ทำหน้าที่พลเมืองที่มีคุณลักษณะ 8 ประการการพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน การพัฒนาและนำใช้เครื่องมือ การสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ และการพัฒนานโยบายสาธารณะรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ อันเป็นฐานของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ซึ่งมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับภาคียุทธศาสตร์ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภายใน สสส. เพื่อร่วมกันหนุนเสริมการทำงานของมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายและภาคีร่วมพัฒนา ในการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ไปสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยตามปฏิญญาของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
" />

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 54 วันที่ประกาศ : 31-05-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน


... ที่ บ้านสวนกนกกานต์ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายขยัน วิพรหมชัย นายกสภามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ภายใต้ "โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน" มีนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองฯ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละประเด็นของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง โดยนักวิจัยเครือข่ายทั้ง 11 อปท.และนำเสนอผลงานวิจัยของมหามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง จัดหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม2562 ณ บ้านสวนกนกกานต์ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
... ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดตั้ง "มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง" ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ทำหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประชาชนให้ทำหน้าที่พลเมืองที่มีคุณลักษณะ 8 ประการการพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน การพัฒนาและนำใช้เครื่องมือ การสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ และการพัฒนานโยบายสาธารณะรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ อันเป็นฐานของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ซึ่งมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับภาคียุทธศาสตร์ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภายใน สสส. เพื่อร่วมกันหนุนเสริมการทำงานของมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายและภาคีร่วมพัฒนา ในการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ไปสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยตามปฏิญญาของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

1672

1672

1672

1672

1672

1672