... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ อสม.ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 68 วันที่ประกาศ : 24-05-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ อสม.ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม


... เมื่อวันนี้ (๒๔ พ.ค.๖๒) ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สืบเนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างแออัด และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดและแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้จะยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าพบผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
... สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จะต้องบูรณาการในทุกภาคส่วนประชาชนต้องมีความรู้ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ มีส่วนร่วมช่วยกันอย่างจริงจัง และตระหนักในอันตรายของโรคไข้เลือดออก ร่วมกันวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน
โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินการและบทบาทชุมชน ในการดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก การแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็น หาแนวทางการจัดการควบคุมป้องกันโรคในชุมชน และกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

1671

1671

1671

1671

1671

1671