... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ตระหนักถึงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการนำวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและสื่อสัมพันธ์ ให้เกิดความรัก ความปรองดองในหมู่คณะ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และรูปแบบของวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนาให้คงอยู่คู่กับล้านนา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ (สืบชะตาลำน้ำปิงห่าง) การประกวดประดิษฐ์ตกแต่งพานบายศรี จากวัสดุธรรมชาติ ขนาด ๑ ชั้น ของตัวแทนชุมชน ทั้ง ๑๑ ชุมชน ซึ่งผลการตัดสินการประกวดพานบายศรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ชุมชนบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ชุมชนบ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
" />

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน" ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และรูปแบบของวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 51 วันที่ประกาศ : 11-04-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม

... วันนี้ (๑๑ เม.ย.๖๒) ที่ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิด และร่วมกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน" โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ คณะกรรมการและสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ ร่วมกิจกรรม
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ตระหนักถึงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการนำวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและสื่อสัมพันธ์ ให้เกิดความรัก ความปรองดองในหมู่คณะ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และรูปแบบของวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนาให้คงอยู่คู่กับล้านนา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ (สืบชะตาลำน้ำปิงห่าง) การประกวดประดิษฐ์ตกแต่งพานบายศรี จากวัสดุธรรมชาติ ขนาด ๑ ชั้น ของตัวแทนชุมชน ทั้ง ๑๑ ชุมชน ซึ่งผลการตัดสินการประกวดพานบายศรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ชุมชนบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ชุมชนบ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

1638

1638

1638

1638

1638

1638