... สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้ เทศบาลตำบลตำบลอุโมงค์ ได้นำผลการพิจารณาโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน จากที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน พร้อมกับการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้ .-
" />

...เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล" เพื่อนำข้อมูลจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 14 วันที่ประกาศ : 27-02-2562 ไฟล์ :


news%20system/...เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


... เมื่อวันที่ (27 ก.พ.62) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน "ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล" เพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุม
... สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้ เทศบาลตำบลตำบลอุโมงค์ ได้นำผลการพิจารณาโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน จากที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน พร้อมกับการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้ .-

1614

1614

1614

1614

1614

1614