" กิจกรรมกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ "

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 13 วันที่ประกาศ : 22-02-2562 ไฟล์ :


news%20system/

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนได้แสดงออกทางนันทนาการและกีฬาอย่างเต็มความสามารถ พร้อมรับประสบการณ์ตรง สร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และครู
... วานนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562 ) ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยมี นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสี ได้แก่ สีฟ้า และสีชมพู มีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน 14 ชนิด
... สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้การดำเนินชีวิต และการพัฒนาระดับพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดีและถูกต้อง ได้รู้จักการแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความรักสามัคคี การพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากเด็กในวัยเตรียมอนุบาลเป็นวัยที่อยากรู้ อยากเห็นและจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์จริงโดยเฉพาะได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

1612

1612

1612

1612

1612

1612