พิธีมอบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 76 วันที่ประกาศ : 08-11-2561 ไฟล์ :


news%20system/พิธีมอบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์

... วันนี้ (8 พ.ย. 61) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต นักเรียนโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความยินดี
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ มีนโยบายให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากตำบลอุโมงค์มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดลำพูน จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์” ซึ่งดอกซอมพอเป็นสัญญาลักษณ์ของตำบลอุโมงค์ เปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทั้งทางวิชาการ ทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ และได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้รับความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการจัดพิธีมอบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมของหลักสูตรโรงเรียนดอกซอมพอ จำนวน 147 คน
... ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวให้โอวาท และกล่าวชื่นชม ในความสำเร็จครั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมกันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก และแยกย้ายไปถ่ายรูป ตามซุ้มต่างๆ ที่ทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดเตรียมไว้ให้อย่างสวยงาม

1529

1529

1529

1529

1529

1529