... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 80 วันที่ประกาศ : 25-10-2561 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561
... เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2561 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 “ ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ” โครงการอาสาปันสุข คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน
... โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวนทั้งหมด 192 รางวัล

1528

1528

1528

1528

1528

1528