" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 26 วันที่ประกาศ : 08-10-2561 ไฟล์ :


news%20system/

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
... วันนี้ (๘ ต.ค.๖๑) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ และผู้อำนวยการกอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ระดับเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด .-

1510

1510

1510

1510

1510

1510