ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 23 วันที่ประกาศ : 26-09-2561 ไฟล์ :


news%20system/ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

... วันนี้ (๒๖ ก.ย.๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบของที่ระลึก สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ จำนวน ๒ ท่าน และร่วมแสดงความยินดีกับราชการใหม่ จำนวน ๒ ท่าน โดยมีนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมสภาฯ
... การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีญัตติสำคัญ คือ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระเบียบวาระ ที่ ๖ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ยกมือเห็นชอบ ทั้งห้าวาระ พร้อมทั้งหารือหรือรับทราบข้อมูลประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาล

1508

1508

1508

1508

1508

1508