ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 26 วันที่ประกาศ : 25-09-2561 ไฟล์ :


news%20system/ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามงานเครือข่ายที่ผ่านกระบวนการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยวิถีชุมชน”
... วันนี้ ( ๒๕ ก.ย.๖๑) นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายเรวัต ตันตรา หัวหน้าสำนักปลัด นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยวิถีชุมชน เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีก้อ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เพื่อติดตามการแต่งตั้งคณะทำงานระดับ อปท.เครือข่ายในพื้นที่ แผนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน และลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมในพื้นที่ได้ ตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยวิถีชุมชน” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ การติดตามเครือข่ายครั้งนี้ เป็นการติดตามเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป