ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 41 วันที่ประกาศ : 30-08-2561 ไฟล์ :


news%20system/ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

... วันนี้ (๓๐ ส.ค.๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมสภาฯ
... การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีญัตติที่สำคัญ คือ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ยกมือเห็นชอบ ทั้งสองวาระวาระ พร้อมทั้งหารือหรือรับทราบข้อมูลประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาล

1476

1476

1476

1476

1476

1476