ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ กำหนดให้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ
ซึ่งการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการที่จะส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีศูนย์กลางในระดับท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ประสานกับกลุ่มต่างๆ
ภายในท้องถิ่น รวบรวมปัญหาและความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนอื่นที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ในการแสวงหาแนวทางในการประกอบภารกิจ
หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภายใต้ข้อบังคับซึ่งจัดทำด้วยความเห็นชอบของกลุ่มเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ดังนั้น เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
ของกลุ่มเยาวชน ที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันในการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น และร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมต่อไป


Facebook สภาเด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ >>> คลิก

ชมรมบีบอยอุโมงค์ >>> คลิก