ศาลหลักเมือง

หมู่ 1 บ้านอุโมงค์

อัตลักษณ์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ... อ่านต่อ

ห้างนาเจ้า

หมู่ 2 บ้านกอม่วง

อัตลักษณ์ ห้างนาเจ้า ... อ่านต่อ

ต้นจามจุรี

หมู่ 3 บ้านสันกับตอง

อัตลักษณ์ ต้นจามจุรี ... อ่านต่อ

ต้นแหย่ง

หมู่ 4 บ้านฮ่องกอก

อัตลักษณ์ ต้นแหย่ง... อ่านต่อ

อุโบสถ

หมู่ 5 บ้านป่าเห็ว

อัตลักษณ์ อุโบสถ ... อ่านต่อ

ต้นลาน

หมู่ 6 บ้านป่าลาน

อัตลักษณ์ ต้นลาน ... อ่านต่อ

พระธาตุสองพี่น้อง

หมู่ 7 บ้านเชตวันหนองหมู

อัตลักษณ์ พระธาตุสองพี่น้อง ... อ่านต่อ

ปลาสวาย

หมู่ 8 บ้านไร่

อัตลักษณ์ ปลาสวาย ... อ่านต่อ

ต้นเส้า

หมู่ 9 บ้านป่าเส้า

อัตลักษณ์ ต้นเส้า ... อ่านต่อ

ศูนย์เกษตร

หมู่ 10 บ้านชัยสถาน

อัตลักษณ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ... อ่านต่อ

ลำเหมืองแม่ร่องน้อย

หมู่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย

อัตลักษณ์ ลำเหมืองแม่ร่องน้อย ... อ่านต่อ